Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Roosevelta 2 - prace realizowane w dwóch etapach.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 062 566 , fax. 774 062 567
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 24 Kwietnia 5
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 774 062 566, fax. 774 062 567
  REGON: 31466100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-szpital.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Roosevelta 2 - prace realizowane w dwóch etapach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Roosevelta 2 - prace realizowane w dwóch etapach. Etap – I: „Przebudowa części pomieszczeń parteru na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w budynku głównym szpitala na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Roosevelta 2 w zakresie objętym przedmiarem robót”. Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, przeznaczonych na przeniesienie O.A.I I.T., a w których obecnie znajduje się zaplecze biurowe Szpitala wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. W ramach wykonania Etapu I prac: Wykonawca zaktualizuje dla OAiIT dokumentację wykonawczą w powiązaniu z przebudową bloku operacyjnego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach. Etap – II: Przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na potrzeby dwóch sal operacyjnych z pomieszczeniami towarzyszącymi zgodnie z projektem wykonawczym. Realizacja drugiego etapu uwarunkowana jest zakończeniem etapu pierwszego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). 11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w rozdziale XIV ust. 14.2. SIWZ. 11.3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 1.) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 2.) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.) gwarancjach bankowych; 4.) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 i z 2015r. poz.978 i 1240). 11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać numer postępowania przetargowego: AZ-P.2019.15, na które Wykonawca składa ofertę. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BGŻ BNP Paribas, numer konta 40 1600 1055 1842 3925 6000 0010. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokona jego zwrotu. 11.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń / gwarancji: 1.) z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać: - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, - odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp, - udzielenie poręczenia/gwarancji do końca terminu związania z ofertą. 11.6. Oryginał dokumentów, o których mowa w ust. 11.5. zaleca się złożyć w odrębnej kopercie i umieścić w ofercie lub złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat – z dopiskiem: „wadium w postępowaniu nr AZ-P.2019.15”. 11.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp. 11.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, załącznik nr 4 do siwz. UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym ustępie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ - w formie oryginału; 2. Aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w formie oryginału; 3. Aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – w formie oryginału; 4. Zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli dotyczy, załącznik nr 7 do siwz; 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach