Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na działkach nr 407/1, 411/1, 412 w Zaborowie

GMINA ŚCINAWA ogłasza przetarg

 • Adres: 59-330 Ścinawa, Rynek 17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŚCINAWA
  Rynek 17
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  REGON: 390647564
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.scinawa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na działkach nr 407/1, 411/1, 412 w Zaborowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa: Remont dróg gminnych na działkach nr 407/1, 411/1, 412 w Zaborowie 2. Znak sprawy: IR.271.9.20223. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- Województwa Dolnośląskiego.4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych w Zaborowie, Gmina Ścinawa.2) Adres inwestycji: dz. nr 407/1, 411/1, 412 obręb Zaborów, Gmina Ścinawa, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.3) Zakres prac: budowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych, zjazdów, wymiana przepustów, wykonanie oznakowania pionowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł.2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN;2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 PLN;2. Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN brutto;2) dysponuje następującymi osobami: kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia drogowe bez ograniczeń, zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach