Przetargi.pl
REMONT DACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU STRÓŻÓWKI W ZESPOLE PAŁACOWYM bUCHHOLTZA W SUPRAŚLU

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu ogłasza przetarg

 • Adres: 16-030 Supraśl, pl. Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 183 216 , fax. 857 183 216
 • Data zamieszczenia: 2019-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
  pl. Kościuszki 1
  16-030 Supraśl, woj. podlaskie
  tel. 857 183 216, fax. 857 183 216
  REGON: 27647500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpsuprasl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU STRÓŻÓWKI W ZESPOLE PAŁACOWYM bUCHHOLTZA W SUPRAŚLU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach