Przetargi.pl
Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w m. Bolkowo.

Gmina Połczyn-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn-Zdrój, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 666 100 , fax. 943 666 105
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Połczyn-Zdrój
  Plac Wolności 42433
  78-320 Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 666 100, fax. 943 666 105
  REGON: 52388000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polczyn-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w m. Bolkowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji p.n. „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w m. Bolkowo”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, b) przedmiar robót – element pomocniczy Budynek szkolny objęty jest ochroną konserwatorską z tytułu wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków – karta ewidencyjna GEZ: A – 1001 DWÓR, ob. Szkoła. Prace remontowe polegać będą w szczególności na: - przemurowaniu kominów z cegły klinkierowej, - wymianie zniszczonych elementów drewnianej więźby dachowej, - wymianie istniejącego pokrycia dachowego w formie zakładkowej dachówki cementowej na lżejsze pokrycie z blachodachówki, - wymianie rynien i rur spustowych. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, obowiązującymi przepisami w odniesieniu do poszczególnych branż budowlanych, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa budowlanego oraz przepisami BHP. Przy wykonywaniu przedmiotowych robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty lub deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami określonymi w STWiOR. Na etapie przetargowym Wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się ze SIWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz ewentualnie terenem budowy, aby wnieść ewentualne zapytania i uwagi przed terminem składania ofert i podpisaniem umowy na realizację zadania. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, objętych niniejszym SIWZ, który jest konieczny z punktu widzenia warunków umowy, przepisów prawa i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych specyfiką zakresu przedmiotowych robót remontowych oraz ewentualne wykonanie rysunków powykonawczych przeprowadzonych robót. 6. Cały zakres robót wykonawca wykona z materiałów własnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia równoważne w stosunku do wskazanych w projekcie, spełniające Polskie Normy i polskie aprobaty techniczne. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określane przez zamawiającego. Równoważność norm i materiałów. Zasady dotyczące składania oferty równoważnej: Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem. Jeżeli dokumentacja przewiduje określone normy i rodzaje materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosować tę normę lub równoważną i ten materiał lub równoważny. Wszelkim nazwom własnym znajdującym się w niniejszym SIWZ, przedmiarze robót, STWIOR oraz w każdej innej dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia towarzyszy zapis „lub inne o równoważnych parametrach”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) oraz 12.2.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 12.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d )gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Uwaga W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3. kwotę gwarancji, 4. termin ważności gwarancji, 5. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 12.4. Wadium musi być wniesione do terminu składania ofert tj. do dnia 05 czerwca 2020 r. do godziny 10:00. 12.5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w PKO BP S.A. o/Drawsko Pom. Nr 77 1020 2847 0000 1702 0009 6693, tytułem „Wadium: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w m. Bolkowo”. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 12.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 12.7. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego (sekretariat urzędu) w terminie do 05 czerwca 2020 r. do godziny 10:00, a do oferty załącza kserokopię. 12.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.9 i 12.10 SIWZ. 12.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12.12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach