Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 5 zadań

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 35 48 937 , fax. 94 35 48 937
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu
  ul. Jedności Narodowej
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 35 48 937, fax. 94 35 48 937
  REGON: 33105277900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 5 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ; Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją , konfiguracją i uruchomieniem dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu – podzielona na 5 zadań. Zadanie nr 1- Dostawa uniwersalnego dwukanałowego aparatu do elektroterapii wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem - szt. 2, CPV 33121500-9 Zadanie nr 2 - Dostawa aparatu do terapii ultradźwiękowej – szt. 1, CPV 33155000-1 Zadanie nr 3 - Dostawa audiometru – wraz z instalacją , konfiguracją i uruchomieniem - szt. 1 CPV 33121400-8 Zadanie nr 4 - Dostawa elektrokardiografu – wraz z instalacją , konfiguracją i uruchomieniem - szt. 1 CPV 331121500-9 Zadanie nr 5 - Dostawa pompki do spłukiwania badanego pola operacyjnego – wraz z instalacją , konfiguracją i uruchomieniem - szt. 1 CPV 33168000-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33121500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach