Przetargi.pl
Remont dachu budynku szkolnego LO nr XVI przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-627 Warszawa, Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224438878, , fax. 224439004
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
  Słowackiego 6/8
  01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224438878, , fax. 224439004
  REGON: 01525966300186
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoliborz.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku szkolnego LO nr XVI przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: naprawa pokrycia wykonanego z blachy stalowej powlekanej imitującej dachówkę z wraz z obróbkami blacharskimi i instalacji odgromowej na dachu budynku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie” . Zakres prac obejmuje: • częściowy demontaż istniejącego pokrycia z blachy wraz z wymianą uszkodzonych elementów, • wymianę gąsiorów dachowych z blachy powlekanej, • wymianę drewnianych ław kominiarskich na wykonane z ocynkowanych ogniowo krat Wema, • wymianę podpór ław kominiarskich na wykonane ze stali kwasoodpornej A-4, • montaż rynien z blachy powlekanej na lukarnach ɸ 12, • montaż rynien z blachy powlekanej ɸ 15, • uszczelnienie okien połaciowych, • wykonanie nowych wpustów od rynien do rur spustowych, • uzupełnienie instalacji odgromowej na dachu z ocynkowanego drutu ɸ 8 z uzupełnieniem brakujących uchwytów. Szczegółowy zakres prac określają opis przedmiotu zamówienia, instrukcje producentów oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone do SIWZ przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych przez wykonawcę dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach