Przetargi.pl
Remont dachów budynków gminnych położonych w Koszalinie przy ul. Niepodległości

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3409106, 3409107 , fax. 094 3409196
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Połczyńska 24 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3409106, 3409107, fax. 094 3409196
  REGON: 00015394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ZBM.KOSZALIN.IBIP.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów budynków gminnych położonych w Koszalinie przy ul. Niepodległości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachów budynków gminnych położonych w Koszalinie. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części: Część nr 1 obejmuje: remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul Niepodległości 9, Część nr 2 obejmuje: remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul Niepodległości 11, Część nr 3 obejmuje: remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul Niepodległości 13, Część nr 4 obejmuje: remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul Niepodległości 15, Część nr 5 obejmuje: remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul Niepodległości 45. 1) Szczegółowe zakresy robót dla części nr 1, 2, 3, 4 i 5 zostały określone w kosztorysach nakładczych i STWiOR stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu ustawy - liczba części 5. 3) Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia. Niedopuszczalne jest złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części zamówienia. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej części. 4) Dana część zamówienia jest niepodzielna i wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich elementów składowych danej części zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 5) Wykonawca składając ofertę częściową wypełnia jedynie tę część zamówienia, na którą składa ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zbm.koszalin.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach