Przetargi.pl
DZIERŻAWA ANALIZATORÓW II/5/2016

Szpital Powiatowy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. I-go Pułku Ułanów 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8103031, 8106302 , fax. 059 8102423
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy
  ul. I-go Pułku Ułanów 9 9
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 059 8103031, 8106302, fax. 059 8102423
  REGON: 33130866400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-slawno.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZIERŻAWA ANALIZATORÓW II/5/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DZIERŻAWA ANALIZATORÓW Z DOSTAWĄ TESTÓW, SPRZĘTU ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, SEROLOGICZNYCH I INNYCH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.szpital-slawno.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach