Przetargi.pl
Remont części korytarzy i pomieszczeń w budynku nr 3 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, dla potrzeb Wczesnego Wspomagania

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J.Siestrzyńskiego w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 672-23-41, , fax. (58) 672-48-68
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J.Siestrzyńskiego w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 279
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. (58) 672-23-41, , fax. (58) 672-48-68
  REGON: 20754000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.osw2wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części korytarzy i pomieszczeń w budynku nr 3 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, dla potrzeb Wczesnego Wspomagania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - remont części korytarzy i pomieszczeń w budynku nr 3 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, dla potrzeb Wczesnego Wspomagania. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) prace rozbiórkowe 2) rozebranie pasów posadzki PCV (z cokolikiem) przy ścianach, 3) usunięcie tynku mozaikowego ze ścian, 4) rozebranie ścian z cegły z cięciem piłą diamentową, 5) transport i utylizacja materiałów z rozbiórek, 6) uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych ścian po zamurowanych naświetlach wraz z cekolowaniem, 7) malowanie ścian z zamurowanymi naświetlami farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni, 8) wykonanie podciągu z 2 x ceownika 220 9) montaż malowanego ceownika wraz z hakami do podwieszenia sprzętu rehabilitacyjnego do sufitu, 10) wyrównanie ścian szpachlówką celulozową (po usuniętym tynku mozaikowym), 11) gruntowanie ścian emulsją gruntującą (pod okładziny winylowe), 12) okładziny ścian płytami gr. 0,8 mm na klej, 13) montaż narożników winylowych klejonych, 14) uzupełnienie rozebranych pasów posadzek PCV wraz z wywinięciem na ściany, 15) malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni, 16) demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 17) osadzenie nowych gniazd wtyczkowych, 18) ułożenie przewodów z wykuciem i zaprawianiem bruzd, 19) demontaż i ponowny montaż grzejników stalowych płytowych. 20) wymiana cokolika z płytek gresowych w wejściu głównym, 21) uzupełnienie ścianek z cegieł w miejscach po usuniętych naświetlach, 22) uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych ścian po zamurowaniach wraz z cekolowaniem, 23) cekolowanie sufitów, 24) okładziny ścian płytami gr. 0,8 mm na klej, 25) montaż narożników winylowych klejonych, 26) montaż nowych opraw 27) ułożenie przewodu UTP e5 z wykuciem i zaprawianiem bruzd, 28) montaż gniazda RJ45 na ścianie (pod Wi-Fi), 29) demontaż hydrantów w klatce schodowej, 30) montaż nowych szafek hydrantowych 31) wykucie z muru naświetli oraz ościeżnic drzwiowych drewnianych, 32) uzupełnienie ścianek z cegieł gr. ½ cegły w miejscach po usuniętych naświetlach, 33) okładziny sufitów płytami GKF , 34) oczyszczenie i zmycie parkietu, 35) trzykrotne malowanie parkietu lakierem poliuretanowym, 36) dostawa i montaż drzwi drewnianych płycinowych, jednoskrzydłowych z ościeżnicą i opaskami wykonane indywidualnie wg. wzoru istniejących na korytarzu na parterze, 37) uzupełnienie posadzki z paneli podłogowych drewnopodobnych wraz z warstwami wyrównawczymi w miejscu rozebranej ściany, 38) montaż maskujących listew posadzkowych na styku nowej i starej posadzki z paneli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach