Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, Karbowo ul. Wczasowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 982 859 , fax. 564 934 031
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
  Karbowo ul. Wczasowa 46
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 982 859, fax. 564 934 031
  REGON: 34075029000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp-brodnica.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie: 2.1. Remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów w ilości ogółem 11000 m2 – likwidacja wyboi o średniej głębokości 3,5 cm. 2.2. Remont wykonywany będzie na całej sieci dróg powiatowych wg potrzeb. Wykaz dróg do remontu stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 2.3. Remont należy wykonywać zgodnie z SST przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy temperaturze co najmniej + 10°C oraz przy braku opadów atmosferycznych. 3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia robót drogowych zawiera, przedmiar robót/wykaz dróg do remontu i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 4. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób kierujących realizacją robót i wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. czynności wskazanych w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł Słownie pięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy. Formy wniesienia wadium: • w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS O/Brodnica 62 9484 1150 2200 0001 6598 0068 z adnotacją Wadium na: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1, 2) kosztorys ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1A 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy) zgodnego z treścią Załącznika nr 5, 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 5) potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach