Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową przy użyciu remontera dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części: Część I - Rejon Dróg w Bytowie; Część II -Rejon Dróg w Gdańsku; Część III - Rejon Dróg w Starogardzie Gdańskim; Część IV - Rejon Dróg w Sztumie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-778 Gdańsk, Mostowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 3202025 , fax. 583 202 025
 • Data zamieszczenia: 2021-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  Mostowa 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 3202025, fax. 583 202 025
  REGON: 19168727600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową przy użyciu remontera dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części: Część I - Rejon Dróg w Bytowie; Część II -Rejon Dróg w Gdańsku; Część III - Rejon Dróg w Starogardzie Gdańskim; Część IV - Rejon Dróg w Sztumie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest konieczność uzupełnienia ubytków nawierzchni bitumicznych w technologii grysami i emulsją asfaltową w podziale na następujące części: - Część I - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg w Bytowie; tj. powiatów bytowskiego i słupskiego; - Część II - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg w Gdańsku, tj. powiatów gdańskiego i nowodworskiego; - Część III - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg w Starogardzie Gdańskim, tj. powiatów starogardzkiego i tczewskiego; - Część IV - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg w Sztumie, tj. powiatów malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi dla robót budowlanych wynosi: 24 miesiące (dotyczy wszystkich części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach