Przetargi.pl
Remont cmentarzy wojennych nr 122 oraz 123 w Łużnej -Pustkach

Gmina Łużna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-322 Łużna, Łużna 634
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3543922 , fax. 018 3543039
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łużna
  Łużna 634 634
  38-322 Łużna, woj. małopolskie
  tel. 018 3543922, fax. 018 3543039
  REGON: 49189246900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cmentarzy wojennych nr 122 oraz 123 w Łużnej -Pustkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont cmentarzy wojennych nr 122 oraz 123 w Łużnej - Pustkach wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. 2.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących zadań: 1) Zadanie Nr 1 Konserwacja kamiennych elementów cmentarza wojennego Nr 123 na wzgórzu Pustki w Łużnej wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A - 563/88 - zakończenie - polegająca na: a) zakończeniu konserwacji kamiennych pomników - 14 szt., b) zakończeniu konserwacji kamiennych tarasów widokowych - 3 szt., c) zakończeniu konserwacji pomnika węgierskiego o formie obelisku, d) zakończeniu konserwacji płyty nagrobnej Michała Stępienia, e) montażu 44 szt. emaliowanych tabliczek na krzyżach na kwaterze żołnierzy niemieckich- część dolna, f) impregnacji balustrady tarasu gontyny (kamień na koronie tarasu, słupki i wypełnienie balustrady, nakrywa), g) impregnacji kamiennej okładziny gontyny. 2) Powyższe zadanie należy wykonać zgodnie z: a) formularzem cenowym prac konserwatorskich (zał. Nr 8 do SIWZ), b) warunkami określonymi przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pozwoleniu Nr 200/2013 z dnia 15 października 2013 roku (zał. Nr 9 do SIWZ) oraz Decyzją 18/2014 z dnia 15 maja 2014 roku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków zmieniająca treść Pozwolenia Nr 200/2013 z 15.10.2013 roku (zał. Nr 10 do SIWZ),, c) Programem Prac Konserwatorskich dla cmentarza wojskowego z czasów I wojny światowej Nr 123 na wzgórzu Pustki w Łużnej autorstwa mgr Marka Sawickiego - dotyczy prac wymienionych w poz. a, b, (zał. Nr 11 do SIWZ), d) Aneksem do Programu Prac Konserwatorskich dla cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej Nr 123 na wzgórzu Pustki w Łużnej obejmującego trzy pomniki trójkątne, płytę nagrobną Michała Stępnia i kamienno-drewniany pomnik węgierski autorstwa mgr Marka Sawickiego - dotyczy prac wymienionych w cz. poz. a oraz poz. c, d, ( zał. Nr 12 do SIWZ), e) Dokumentacją historyczno-odtworzeniową wnętrza cmentarza autorstwa Pana Jerzego Drogomira - dotyczy prac wymienionych w poz e (zał. Nr 13 do SIWZ). 3) Zadanie Nr 2 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej Nr 122 w Łużnej - I etap wpisanym do rejestru zabytków pod Nr Ks.A - 686, dec. z dn.20.11.1992 r. - zakres zadania obejmuje prace remontowo-odtworzeniowe kamiennego muru ogrodzeniowego cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 122 w Łużnej, a w tym: a) Demontaż muru i jego odtworzenie na odcinku na którym nastąpiło nieodwracalne wychylenie tego muru. Na odcinku gdzie uszkodzenie polega na odspojeniu i odpadnięciu warstwy licowej należy podjąć próbę zabezpieczenia obejmującego wzmocnienie posadowienia, ochronę przed zjawiskiem wysadzin i przywrócenie spójności muru w przekroju porzecznym. b) Zabezpieczenie muru wykazującego pionowe rozspojenie i odpadniecie warstwy licowej spowodowane między innymi skutkami osiadania i wysadzin oraz skutkami korozji atmosferycznej poprzez kotwienie poprzeczne przy pomocy nierdzewnych prętów oraz iniekcje objętościową rozluźnionej struktury rdzenia muru. Realizacja takiego programu zabezpieczeń wymaga sprawdzenia warstwy rdzeniowej pod kątem zawartości siarczanów w składzie zaprawy. Wyniki badań na obecność siarczanów mogą spowodować wymagania co do składu mineralogicznego zaczynu iniekcyjnego. c) W celu stabilizacji posadowienia muru należy zastosować zbrojoną iniekcje dogęszczającą podłoża gruntowego. d) Zabezpieczenie nakrywy betonowej przez jej wymianę i odpowiednie uformowanie zgodnie z projektem. e) W przypadku odcinka muru wykazującego utrwalone wychylenie remont musi być poprzedzony rozbiórką całego przekroju muru łącznie z ławą betonową. Odtworzenie muru w sposób wierny z pierwowzorem należy rozpocząć od wzmocnienia przy pomocy iniekcji zbrojonej z zastosowaniem perforowanych rurek stalowych ocynkowanych d=20,0/3,2 mm. Identyczne wzmocnienie można stosować w przypadku płytszego posadowienia ławy spowodowanego obecnością wody gruntowej. W takim przypadku przy braku zapewnienia głębokości posadowienia chroniącej przed przemarzaniem, należy zastosować ocieplenie podstawy fundamentu płytami z nienasiąkliwego styropianu ekstrudowanego. f) Należy zapewnić zespolenie odtworzonej części przy pomocy wklejanych prętów nierdzewnych lub przy pomocy prętów kompozytowych z włókna szklanego w osnowie żywicznej. 4) Wszelkie prace ziemne na przedmiotowym cmentarzu winne być prowadzone przy udziale archeologa, po uzyskaniu pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed rozpoczęciem robót. Uzyskanie pozwolenia należy do obowiązku Wykonawcy. 5) Powyższe zadanie należy wykonać zgodnie z: a) projektem budowlano-wykonawczym remontu ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej Nr 122 w Łużnej opracowanym przez Pracownię Projektową FORMAT s.c. z siedzibą w Gorlicach (zał. Nr 14 do SIWZ), b) warunkami określonymi przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pozwoleniu Nr 213/2013 z dnia 30 października 2013 roku (zał. Nr 15 do SIWZ), oraz w Pozwoleniu Nr 199/2014 z dnia 04 września 2014 roku (zał. Nr 16 do SIWZ), c) Programem Prac Konserwatorskich dla cmentarza wojskowego z czasów I wojny światowej Nr 122 w Łużnej autorstwa mgr Marka Sawickiego (zał. Nr 17 do SIWZ), d) decyzją Nr 761/2013, znak AB.6740.835.2013 z 04 listopada 2013 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 122 na działce 833/2 położonej w Łużnej wydanej przez Starostę Gorlickiego (zał. Nr 18do SIWZ), e) dokumentacją pn. Rozwiązania zamienne dotyczące naprawy konstrukcji muru opracowane w nawiązaniu do Opinii do rozwiązań projektowych zabezpieczenia murowanego ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej Nr 122 w Łużnej, woj. małopolskie z grudnia 2014 roku autorstwa dr inż. Stanisława Karczmarczyka oraz dr inż. Wiesława Bereza (zał. Nr 19 do SIWZ), e) przedmiarem robót (zał. Nr 20 do SIWZ), f) warunkami określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 21 do SIWZ), 3. W sprawach związanych z obustronnym wykonaniem umowy decyzje Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są wiążące dla Stron. Jeśli w Programie Prac Konserwatorskich, dokumentacji projektowej i przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem osiągnięcia założonych parametrów technicznych co najmniej takich jak wskazane w Programie Prac Konserwatorskich. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne materiały o parametrach technicznych i fizycznych równoważnych do przedstawionych w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być dokonana na koszt własny wykonawcy. 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do siwz. 6.Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do: 1) zadanie Nr 1 do dnia 15 października 2015 roku, 2) zadanie Nr 2 do dnia 24 września 2015 roku 3) za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót, termin ten jest rozumiany jako ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia, potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 925221007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie; dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: BIP Gminy Łużna
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach