Przetargi.pl
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Kłaju ul. Wiejska - Etap I w kilometrażu 0+000 - 0+450

Gmina Kłaj ogłasza przetarg

 • Adres: 32-015 Kłaj, 655
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2841100 w. 36 , fax. 012 2841133
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłaj
  655 655
  32-015 Kłaj, woj. małopolskie
  tel. 012 2841100 w. 36, fax. 012 2841133
  REGON: 00054034000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klaj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Kłaju ul. Wiejska - Etap I w kilometrażu 0+000 - 0+450
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie 450 m chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograniczonego krawężnikiem drogowych i obrzeżem betonowym, zabudowanym na ławie betonowej z oporem, na podbudowie z kruszywa łamanego. Odprowadzenie wód opadowych za pomocą kanału deszczowego o średnicy 315 mm i 400 mm, wraz ze studniami wpustowymi i rewizyjnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugk@klaj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach