Przetargi.pl
REMONT CIĄGU DROGOWEGO NR S5302 UL. ŚW. WAWRZYŃCA W ORZESZU NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PARKOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIOSNY LUDÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2244499, 2244516 , fax. 32 2244499 w. 226
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
  ul. Chopina 8 8
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 32 2244499, 2244516, fax. 32 2244499 w. 226
  REGON: 27773689300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pzd.mikolowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT CIĄGU DROGOWEGO NR S5302 UL. ŚW. WAWRZYŃCA W ORZESZU NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PARKOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIOSNY LUDÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu drogowego na odcinku 986 mb, którego zakres obejmuje: wykonaniu prac rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej (warstwa wiążąca 4 cm oraz warstwa ścieralna 4 cm), wykonanie remontu nawierzchni chodników oraz zjazdów do posesji, wykonanie prac związanych z poprawą systemu odwodnienia drogi - regulacje istniejących kratek ściekowych, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, wykonaniu prac towarzyszących ww.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 20 000,00zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku niżej wymienionych formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust 5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium w innej niż wymienione w SIWZ formie. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w ING BANK ŚLĄSKI nr 05 1050 1634 1000 0022 9072 8985 Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Łaziskach Górnych 43-170 Łaziska Górne ul. Chopina 8 Wadium w formie pieniężnej musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.06.2016r. do godz. 9.00 Pozostałe formy wadium należy złożyć do depozytu w Sekcji Finansowo-Księgowej Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne, najpóźniej do 23.06.2016r. do godz. 9.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pzd.mikolowski.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach