Przetargi.pl
Remont chodnika w Olsztynie przy ul. Morskiej – Etap I i przy ul. Rybaki – Etap I

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdzit.olsztyn.eu/index.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w Olsztynie przy ul. Morskiej – Etap I i przy ul. Rybaki – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w Olsztynie przy ul. Morskiej – Etap I oraz remont chodnika przy ul. Rybaki – Etap I Zakres prac obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych, 2) wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, 3) podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 4) wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, 5) ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych wraz z pracami towarzyszącymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może wraz z ofertą złożyć kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej dla każdego z niżej wymienionych zadań oddzielnie tj.: 1) Remont chodnika w Olsztynie przy ul. Morskiej – Etap I 2) Remont chodnika w Olsztynie przy ul. Rybaki – Etap I

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach