Przetargi.pl
Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież

Powiat Chodzieski ogłasza przetarg

 • Adres: 64800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 282 72 64 , fax. 67 281 27 11
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chodzieski
  ul. Wiosny Ludów 1
  64800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. 67 282 72 64, fax. 67 281 27 11
  REGON: 57079950400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież. Klauzulę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy ustawy Prawo zamówień publicznych określa załącznik nr 7do SIWZ. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież” Wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w m. Stróżewo w ciągu drogi powiatowej nr 1484P. Remont zaprojektowano na trzech odcinkach drogi 1484P tj. po stronie prawej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1485P o długości 439 m oraz dalej po stronie prawej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1485P do działki nr 145/12 o długości odcinka 127 m. Remontem zostanie objęty również 33 metrowy odcinek chodnika po lewej stronie drogi nr 1484P (przy kościele) Zakres robót drogowych: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawienie krawężników betonowych 15*30*100 cm na ławie betonowej 0,06 m3/mb, ustawienie oporników betonowych 8*25*100 cm na ławie betonowej 0,04 m3/mb, ustawienie obrzeży 6*20*100 cm betonowych na ławie żwirowej 0,002 m3/mb, wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie betonowej C 5/6 gr. 7 cm, wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, podbudowie betonowej C 5/6 gr. 15 cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm, uzupełnienie masą mineralno-asfaltową szczeliny pomiędzy istniejącą nawierzchnią, a nowo ustawionym krawężnikiem, regulacja urządzeń zlokalizowanych w obrębie robót związanych z remontem chodnika, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie - należy wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach