Przetargi.pl
Remont budynku zlokalizowanego na działce nr 978 w Dźwierzutach

Gmina Dźwierzuty ogłasza przetarg

 • Adres: 12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 621 12 32 , fax. 89 621 12 33
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dźwierzuty
  ul. Niepodległości 6 6
  12-120 Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 621 12 32, fax. 89 621 12 33
  REGON: 51074331500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminadzwierzuty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku zlokalizowanego na działce nr 978 w Dźwierzutach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe budynku zlokalizowanego na działce nr 978 w Dźwierzutach stanowiącego zaplecze socjalne Rady Osiedla z salą zabaw dla dzieci osiedla mieszkaniowego po PGR w Dźwierzutach. Zakres robót: 1. Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia z obróbkami, 2. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej zakończonych ponad dachem wywietrzakami dachowymi, 3. Remont posadzek w budynku, 4. Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę okienną pcv oraz stolarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej i parapetów zewnętrznych, 5. Roboty murarskie i wykonanie tynków cementowo- wapiennych, 6. Malowanie ścian, 7. Wykonanie izolacji cieplnej stropu poddasza, 8. Ocieplenie ścian budynku, 9. Mała architektura - drogi i chodniki z kostki betonowej wejście do budynku i opaska, 10. Instalacja wodno -kanalizacyjna i c.o w pomieszczeniach, Szczegółowo przedmiot zamówienia określają : 1. przedmiary - stanowiące załączniki do SIWZ 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -stanowiące załączniki do SIWZ Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wyliczenia ceny Wykonawcy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w dokumentacji technicznej zamówienia ( podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). W celu prawidłowego sporządzenia oferty, wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka , trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminadzwierzuty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach