Przetargi.pl
Remont budynku SP Chobienia

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7492100...134 , fax. 767 492 117
 • Data zamieszczenia: 2020-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Pl. Zwycięstwa 15
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7492100...134, fax. 767 492 117
  REGON: 39064755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku SP Chobienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont hali sportowej zlokalizowanej w kompleksie zabudowy Szkoły Podstawowej, przy ul. Szkolnej 2 w Chobieni, zwanej w SIWZ oraz dokumentacji projektowej ,, Centrum Rehabilitacji”. Zamówienie obejmuje wykonanie: a) etapu I, w tym: • remont elewacji budynku Centrum Rehabilitacji wraz z wymianą rynien i rur spustowych. Prace remontowe zewnętrzne elewacji należy wykonać poprzez m.in. miejscowe uzupełnienie tynku zewnętrznego. Ściany budynku pomalować farbą silikatową w kolorach zbliżonych do kolorów farb niedawno wyremontowanej części elewacji północnej budynku. • oklejenie folią przeciwsłoneczną szyb budynku Centrum Rehabilitacji. Dostawa folii okiennej zewnętrznej przeciwsłonecznej wraz z jej montażem na powierzchni ok. 235 m2. Przed przystąpieniem do aplikacji folii należy wyczyścić i przygotować szkło. Minimalne wymagane właściwości i parametry folii: - folia okienna przeciwsłoneczna zewnętrzna, - kolor srebrny, - redukcja promieni UV – 99 %, - przepuszczalność światła – 16 %, - całkowita redukcja promieni słonecznych – 82 %. UWAGA: Przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca winien przeprowadzić na własny koszt wizję lokalną oraz dokonać pomiarów szyb przewidzianych do oklejenia, a także zdobyć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty. b) etapu II, w tym: • renowacja parkietu sali do ćwiczeń w budynku Centrum Rehabilitacji. Renowacja istniejącego parkietu sali do ćwiczeń w budynku Centrum Rehabilitacji obejmuje:- cyklinowanie, lakierowanie i polerowanie istniejącego parkietu, - wymianę listew przyściennych parkietu, montowanych do ścian, - pozostawienie istniejących szczelin między posadzką, a ścianą;- odtworzenie istniejących linii do gier. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. remontu elewacji budynku Centrum Rehabilitacji wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz renowacji parkietu sali do ćwiczeń w budynku Centrum Rehabilitacji stanowi udostępniona z SIWZ dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 8) oraz Specyfikacja Techniczna - (Załącznik Nr 9).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 1.1 Wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r poz. 110) 1.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto UG Rudna w BS we Wschowie o/ Rudna Nr 51 8669 0001 0151 6397 2000 0031, z dopiskiem na przelewie Wadium w postępowaniu na w ramach zadania pn. Remont budynku SP Chobienia. 1.3 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego , przed upływem terminu składania ofert ( tj .przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 1.4 Zamawiający zaleca , aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty b) innej niż pieniądz - oryginał wadium należy złożyć w kasie UG Rudna a jego kopie dołączyć do oferty 1.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 1.7 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 1.9 .Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.10..Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust.3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia , o którym mowa w art 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 1.12.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1, B) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 2, C) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3, D) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, E) Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu - tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej. F) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia - ( jeżeli dotyczy ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach