Przetargi.pl
REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI NOWINY SPZOZ – ETAP II

Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-052 Nowiny, Białe Zagłębie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3475600, 41 34756150, , fax. 41 3475640
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Białe Zagłębie 32
  26-052 Nowiny, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3475600, 41 34756150, , fax. 41 3475640
  REGON: 29070393000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przychodnianowiny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI NOWINY SPZOZ – ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku Przychodni Nowiny SPZOZ – Etap II. Przedmiot zamówienia podzielony został na części - trzy zadania: zadanie nr 1: Remont dachu z przebudową instalacji odprowadzającej deszczówkę wraz z izolacją niszy fundamentowych budynku Przychodni Nowiny SPZOZ. zadanie nr 2: Dostawa i wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oświetlenie LED w budynku Przychodni Nowiny SPZOZ. zadanie nr 3: Dostawa i wymiana ślusarki okiennej w budynku Przychodni Nowiny SPZOZ. 2. Na wykonanie przedmiotu umowy w zakresie: a) Zadania nr 1 składają się w szczególności następujące czynności: i. izolacja pionowa budynku ii. przebudowa instalacji deszczowej, wyszczególnione w przedmiarze robót b) Zadania nr 2 składają się w szczególności następujące czynności: i. roboty budowlane ii. roboty w zakresie instalacji elektrycznych iii. lampy i oprawy oświetleniowe. iv. demontaż i utylizacja istniejących źródeł światła, montaż nowych źródeł światła LED c) Zadania nr 3 składają się w szczególności następujące czynności: i. roboty budowlane ii. roboty w zakresie ślusarki budowlanej iii. iii. demontaż starych okien i ich utylizacja, montaż nowych okien, naprawa ewentualnych uszkodzeń tynków wraz z przemalowaniem ościeży okiennych 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 8 (zadanie nr 1) załączniku nr 9 (zadanie nr 2), załączniku nr 10 ( zadanie nr 3) do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 5. Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy. 6. Materiały, które wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 215) oraz wymaganiom przetargowym, w szczególności zawartym w przedmiarze robót. 7. Materiały proponowane przez Wykonawcę podlegają każdorazowo przed zastosowaniem ich wcześniejszej ocenie oraz akceptacji przez Zamawiającego, w tym celu Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowy wykaz materiałów planowanych do użycia. 8. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć tereny sąsiadujące z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń i szkód. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. r. (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 797) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1396). 10. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności ogólnobudowlane i remontowe w ramach przedmiotowego zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późń. zm.). 11. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach