Przetargi.pl
Remont budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 124 we Wrocławiu

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 50-111 Wrocław, ul. św. Elżbiety 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
  ul. św. Elżbiety 3
  50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 932671448
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 124 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in:1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,2) wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych i piwnicznych,3) remont piwnicy,4) remont elewacji frontowej i podwórzowej,5) remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 6,6) wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach