Przetargi.pl
Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f

Gmina Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 474 100 , fax. 746 474 103
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodzko
  ul. Okrzei
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 746 474 100, fax. 746 474 103
  REGON: 89071796400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: Zadanie 1 „Remont dachu, części wspólnych i lokalu ”: a. przebudowa konstrukcji dachu polegającą na wymianie wskazanych elementów i wzmocnieniu pozostałych oraz wymianie pokrycia dachowego b. przebudowa schodów wejściowych do budynku c. remont części wspólnych polegający na:  remoncie istniejących tynków  remoncie posadzek i okładzin podłogowych  wymianie instalacji elektrycznej i sanitarnej w częściach wspólnych budynku,  remoncie lokalu mieszkalnego, Zadanie 2 „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i zagospodarowanie terenu”: a. remont nawierzchni utwardzonych, b. remont powierzchni biologicznie czynnej c. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z rozsączaniem wody w gruncie oraz WLZ sanitarnej do budynku, d. naprawa ogrodzenia wokół budynku, e. montaż małej architektury. Budynek dworu nr 59 w Piszkowicach został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/4505/1429/ Wł z dnia 09.03.1995r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : Zadanie nr 1 – 5.000 zł. słownie: [pięć tysięcy zł 00/100] Zadanie nr 2 – 1.500 zł słownie [ jeden tysiąc pięćset zł 00/100]
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie w zakresie posiadania niezbędnych kompetencji i uprawnień do wykonania zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego, sporządzonego odpowiednio na podstawie przedmiarów stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ (kosztorys ma dla Zamawiającego charakter pomocniczy przy realizacji i rozliczeniu projektu). b) Od wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza Zamawiający wymaga przedstawienia do dnia podpisania umowy – harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach