Przetargi.pl
„Remont budynku nr 85/6015”

33 Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 62-430 Powidz, Powidz-Osiedle
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 544 471; 261 544 261 , fax. 261 544 332; 261 544 111
 • Data zamieszczenia: 2020-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 33 Baza Lotnictwa Transportowego
  Powidz-Osiedle 6
  62-430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 261 544 471; 261 544 261, fax. 261 544 332; 261 544 111
  REGON: 31018885400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://33bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont budynku nr 85/6015”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, pn.: „Remont budynku nr 85/6015” zlokalizowanego w miejscowości Powidz, ul. Witkowska 8. 2. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowego remontu budynku nr 85/6015 wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej w pomieszczeniach. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: a. Specyfikacja techniczna ST -01 z opisem robót– załącznik nr 8 do SIWZ, b. Przedmiar Robót - załącznik nr 9 do SIWZ, c. Rysunek poglądowy dotyczący rozkładu pomieszczeń po remoncie- załącznik nr 10 do SIWZ 4. W zakres robót wchodzą w szczególności wymienione poniżej prace: - roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe ścian, posadzek w budynku - roboty naprawcze powierzchni betonowych - wymiana instalacji elektrycznej - wymiana instalacji C.o. oraz wodno-kanalizacyjnej - wykonanie nowych ścian oraz posadzek - wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obróbkami - wymiana drzwi - roboty wykończeniowe 5. Z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wiążą się dodatkowo: - Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie przy pracach na wysokości powyżej 3 m. - Prace będą odbywały się na czynnym obiekcie - użytkowanym przez zamawiającego. - Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie będzie płatne częściowo, zgodnie z § 8 umowy. 6. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień. Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień. 8. Wykonawca przed opracowaniem oferty może dokonać wizji lokalnej terenu. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu chęci udziału przedstawicieli Wykonawców w tym przedsięwzięciu na adres mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej, a także numer kontaktowy w celu przekazania szczegółów czasu i miejsca jej przeprowadzenia, które będzie uzależnione od ilości chętnych. Wizja będzie się odbywać w obecności upoważnionych osób funkcyjnych z ramienia Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę zostały określone w ust. 4 niniejszej części SIWZ 11. Wykonawca każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu, na każde jego żądanie, dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia osób wymienionych w „Wykazie pracowników realizujących robotę budowlaną”, tj. a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, że zatrudnia wskazane w ww. wykazie osoby. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) do wglądu: - kopie dokumentów potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia społecznego, tj. wydruki ZUS ZUA LUB - kopie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 11, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, skutkiem czego będzie naliczenie kary umownej wymienionej w projekcie umowy. 13. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej i maksymalnie 72-miesięcznej gwarancji jakości na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przez osoby upoważnione. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 14. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia w wymaganych materiałach i urządzeniach itp. nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie realizacji umowy, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z SIWZ. 15. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. 16. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, określa „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium (do upływu terminu składania ofert) lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy spowoduje, iż oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium musi być wniesione na cały okres terminu związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 4. Wadium można wnieść w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP o/Poznań nr 95 1010 1469 0016 9013 9120 1000 z dopiskiem : „Wadium – Nr sprawy 1/2020. 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w formie pieniężnej wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (godzina i minuta, np. jeżeli termin składania ofert upływa o godz.9:30 a wadium wpłynie o godz. 9:40 Zamawiający uzna, że nie wpłynęło w terminie). 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenie o którym mowa w części VI, ust. 1 pkt. 1 SIWZ, 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy), 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie, 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 6. Potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach