Przetargi.pl
REMONT BUDYNKU NR 3 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. 1- GO MAJA W GIŻYCKU

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Nowowiejska 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Nowowiejska 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 280602118
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://24wog.wp.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BUDYNKU NR 3 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. 1- GO MAJA W GIŻYCKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. 1 – go Maja w Giżycku.2. Budynek podpiwniczony, 5-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Fundamenty żelbetowe. Ściany murowane z cegły pełnej. Strop nad piwnicą żelbetowy, stropy międzykondygnacyjne – gęstożebrowe. Dach – drewniany, pokryty dachówką ceramiczną. Obiekt wyposażony we wszystkie instalacje.3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ, 3.2. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 7 do SWZ, 3.3. Przedmiar robót – załącznik nr 6 do SWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 15 000,00 zł;2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert.3. Wadium może być wniesione w:3.1. pieniądzu;3.2. gwarancjach bankowych;3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:NBP O/O Olsztyn 17 1010 1397 0020 1713 9120 2000 z dopiskiem w tytule przelewu:„Wadium w post. nr 11/2023 - remont budynku nr 3 przy ul. 1- go Maja w Giżycku”Szczegółowy opis wniesienia wadium znajduje się w rozdziale XIII SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:4) zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem co najmniej jednego zadania na budowę lub remont budynkuo wartości min. 450 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonaniai podmiotu, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, oraz załączy dowody potwierdzające, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach