Przetargi.pl
Remont budynku nr 1 przy ul. 29 Listopada 1 w Przemyślu

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 1 przy ul. 29 Listopada 1 w Przemyślu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont budynku nr 1 przy ul. 29 Listopada 1 w Przemyślu. 2. Roboty będą realizowane w 2 etapach: I etap w 2019 r., II etap w 2020 r. 3. Całościowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:: ROBOTY BUDOWLANE Należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje:  dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.;  remont posadzek (nowe posadzki wierzchnie, likwidacja progów);  zamurowanie zbędnych przejść komunikacyjnych;  wykucie nowych przejść komunikacyjnych;  remont ścian i stropów (przygotowanie ścian i stropów pod malowanie);  wymiana stolarki drzwiowej;  wymiana parapetów okiennych wewnętrznych na parapety z aglomarmuru o gr. 3,5cm.;  remont sanitariatów (w tym wykonanie przebudowy węzłów sanitarnych dla potrzeb kobiet żołnierzy), wyrównanie różnic poziomów posadzki;  remont pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i więźbą dachową;  wykonanie wentylacji grawitacyjnej budynku;  wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej;  reperacje tynków cokołu po zakończeniu prac przy wykonywaniu izolacji poziomej;  docieplenie stropu poddasza wełną mineralną wraz z zaprojektowaniem pomostów drewnianych do komunikacji na strychu celem wyjścia na dach. ROBOTY SANITARNE Należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje:  roboty rozbiórkowe;  wykonanie nowej instalacji wodnej C.O. oraz zamontowanie osprzętu;  wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją;  wykonanie instalacji hydrantowej, wod.-kan., sanitarnej. ROBOTY ELEKTRYCZNE Należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje:  demontaż całej wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem;  montaż rozdzielnicy głównej RG;  montaż głównego wyłącznika prądu GWP;  montaż rozdzielnic pomocniczych TR1L, TR2P, TR1B, TR2, TR2L, TR2P;  montaż zasilania rozdzielnic;  montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej w systemie TN-S;  montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego;  montaż instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;  montaż gniazd wtykowych;  montaż instalacji odgromowej i uziemiającej;  dodatkowo (brak stosownego wskazania w dokumentacji) dla wskazanego przez Inwestora pomieszczenia należy zamontować 2 filtry emisji ujawniającej, jednofazowe, trzystopniowe o tłumienności co najmniej 60 dB w zakresie 100kHz-1 GHz, 6/20 A; Zakres robót obejmuje także roboty dla których wymagane jest zatrudnienie kierownika robót i co najmniej 2 pracowników posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych. Są to roboty:  montaż instalacji SSP;  montaż instalacji SSWiN oraz próbna praca i testowanie systemu alarmowego;  montaż instalacji CCTV oraz praca próbna i testowanie systemu;  montaż systemu KD oraz praca próbna i testowanie systemu;  montaż elektronicznego dyspozytora kluczy oraz praca próbna i testowanie systemu;  wykonanie dokumentacji powykonawczej SSP – jako dokumentacji o klauzuli „zastrzeżone”;  wykonanie dokumentacji powykonawczej SSWiN – jako dokumentacji o klauzuli „zastrzeżone”;  wykonanie dokumentacji powykonawczej CCTV - jako dokumentacji „zastrzeżone”;  wykonanie dokumentacji powykonawczej KD - jako dokumentacji „zastrzeżone”;  wykonanie dokumentacji powykonawczej elektronicznego dyspozytora kluczy jako dokumentacji o klauzuli „zastrzeżone”. Z częścią graficzną dokumentacji – rysunki wykonawcze - dotyczącą w/w instalacji osoby uprawnione mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca lub jego podwykonawca wybrany do wykonania w/w robót musi dysponować co najmniej 3 pracownikami (osobami), w tym jedną, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej oraz dwie, które będą wykonywały prace obejmujące systemy alarmowe i uwzględnią wykonane prace w dokumentacji powykonawczej posiadającymi następujące uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”:  zgodnie z zapisami ustawy z dn. 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r., nr 182, poz. 1218 z póź. zm.) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub upoważnienie kierownika swojej jednostki organizacyjnej o dopuszczeniu do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;  zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych;  szczegółowy zakres robót budowlano - remontowych podano dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. Zamawiający informuje, iż powyższe uprawnienia może weryfikować na każdym etapie realizacji zamówienia. 4. Całościowy zakres robót dla budynku nr 1 – ETAP I ROBOTY BUDOWLANE – ETAP I Należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe  Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku w miejscu projektowanych kominów;  Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, wyłazów dachowych i kominów;  Rozebranie deskowanie dachu z desek w odstępach w miejscu przejścia kominów;  Rozebranie wyłazów dachowych;  Rozebranie posadzek z płytek betonowych w pom strychowych;  Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy;  Rozebranie ścianek, działowych gr 1/4 cegły wraz z tynkiem i okładziną;  Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły;  Rozebranie ściany gr 37 cm na piętrze;  Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2;  Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2;  Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko;  Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej;  Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły dla nadproży stalowych;  Rozbiórki elementów , podsufitki z konstrukcją w pomieszczenia WC parteru;  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianach Wc , umywalni;  Przewody kominowe – sprawdzenie;  Przewody kominowe – odgruzowanie;  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV z oderwaniem listew;  Zerwanie cokolika lastricowego;  Rozebranie posadzek z płytek na klatce schodowej wraz z cokolikami;  Rozbiórka całkowita przez skucie posadzki z płytek lastricowych wraz z szlichtą cementową i podłożem betonowym, przyjęto średnią grubość 18 cm- pom. Wc ,umywalni, schowek porządkowy;  Rozbiórka całkowita przez skucie posadzek lastricowych wraz z podłożem betonowym przyjęto średnią grubość 8 cm piętro pom wc, umywalnia, schowek porządkowy, komunikacja;  Odbicie zawilgoconych odparzonych tynków wewnętrznych ścian parteru;  Odbicie zawilgoconych odparzonych tynków wewnętrznych ścian PIĘTRA;  Odbicie uszkodzonych tynków zewnętrznych nad terenem w pasie o wysokości 0.5 m;  Rozebranie poręczy drewnianych schodów;  Rozebranie kominów wolno stojących ponad dachem z cegły;  Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 cegły poszerzenie istniejących wnęk na grzejniki C.O. w ścianach parteru oraz wykucie wnęk na spłuczki WC;  Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły na szafki hydrantowe;  Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km;  Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km;  Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku;  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku;  Rozebranie rynien leżących z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku. 2) Mury , zamurowania , ściany działowe  Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami pełnymi;  Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły kl150;  Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł dziurawki na zapr. cementowej;  Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4 cegły, z cegieł dziurawek;  Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych;  Gładź cementowa gr 6-7 cm pod parapety okienne wewnętrzne;  Osadzenie podokienników prefabrykowanych z aglomarmuru gr 3.5 cm szer. 45 długość ponad 1 m PARTER;  Osadzenie podokienników prefabrykowanych z aglomarmuru gr 3.5 cm szer. 33 długość ponad 1 m PIĘTRO;  Wykonanie na budowie i montaż nadproży stalowych skręcanych na śruby;  Obmurowanie nadproży stalowych cegłą pełną;  Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły;  Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły;  Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły;  Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne;  Wykonanie przewodów wentylacyjnych, w ścianach z cegieł piętra zaprawa cementowa, przewody 1/2x1 cegły;  Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły;  Zamurowanie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3 szt.;  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych 12,5 mm na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo;  Kominy , wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły ponad dachem z cegły pełnej spoinowanej kl. 200;  Ułożenie nadproży prefabrykowanych typ L- 19;  Drzwiczki wyciorowe i kratki wentylacyjne osadzone w ścianach, do 0.10 m2. 3) Tynki i okładziny  Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, preparatem grzybobójczym po odbitych tynkach wewnętrznych i zewnętrznych - 2-krotne IZOMUR lub podobne;  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, na ścianach wew. nowych i zamurowaniach i pom. po zbiciu tynków;  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, stropy płaskie;  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, ościeża szerokości 25 cm;  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, ościeża szerokości 40 cm;  Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem. – wap., ściany;  Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2) zaprawa cem. – wap., stropy;  Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III nad terenem w pasie 0.5 m. 4) Izolacje p. wilgociowe i termiczne  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury z cegły grubości 2 cegieł, rozstaw otworów do 10 cm;  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury z cegły grubości 1 cegły, rozstaw otworów do 10 cm; Izolacje podposadzkowa z papy, termozgrzewalnej 4.0 mm 2x pom. Wc umywalni schowki porządkowe;  Wysoko elastyczna izolacja powierzchni poziomych 2x folia płynna, szpachlowanie w pom mokrych/pom. wc umywalnia sch., porządkowy/ z wywinięciem na 10 cm;  Wysoko elastyczna izolacja powierzchni pionowych 2x folia płynna w pomieszczeniach mokrych pod płytki ścienne do wysokości 2.20 w miejscach natrysków,  Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej, PE sklejana na zakładach na stropie piętra i płycie kozuba;  Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroprzepuszczalnej (na wełnie mineralnej) na stropie piętra i płycie kozuba;  Przygotowanie ścian klatki schodowej i kominów pod docieplenie metodą lekką - mokrą - na kondygnacji poddasza- , gruntowanie emulsją gruntującą , 1-krotne;  Ocieplenie ścian kominów na kondygnacji poddasza płytami styropianowymi EPS 75 gr 8 cm bez gruntowania i warstwy wierzchniej;  Ocieplenie KOZUBA z wełny mineralnej, miękkiej gr 20 cm pozioma;  Ocieplenie stropu strychowego wełną mineralną miękką gr 20 cm pozioma. 5) Podłoża i posadzki  Wykopy o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m wybranie warstwy gruntu 30 cm parterze pom. WC; umywalni; schowek porządkowy;  Odwiezienie ziemi taczkami na odległość na zewnątrz do 10 m, grunt kategorii III;  Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III;  Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km;  Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 20 cm;  Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły BETON B -15 gr 12 cm. 6) Dach  Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe kl. C 24;  Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie narożne, koszowe;  Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, kleszcze;  Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty;  Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie;  Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy;  Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały;  Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 2-krotna, preparatem solnym;  Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, krawędziaki;  Montaż włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy z kołnierzem 80x80;  Wykonanie pomostów poziomych komunikacyjnych na strychu szer. 1.25 z płyty OSB gr. 22 na 3 krawędziakach 8x20 połączone na gwoździe;  Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, krawędziaki;  Impregnacja grzybobójcza obustronna płyt metodą smarowania, płyta OSB obustronnie, 1-krotna;  Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm;  Wymiana deskowania połaci dachowej deskami gr 25 w odstępach 10 cm/ przyjęto 20 % połaci/;  Impregnacja grzybobójcza obustronna deskowania metodą smarowania 1-krotna, preparatem solnym Fobos 4M;  Izolacje z folii paroprzepuszczalnej połaci dachu o paroprzepuszczalności ponad 1300 gr/m2;  Pokrycie dachu blachą ocynkowaną, rąbek prostopadły do okapu, rozstaw 57 cm, blacha grub. 0.55 mm;  Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe leżące o średnicy 15 cm;  Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm;  Malowanie pędzlem połaci dachowych farbami wodorozcieńczalnymi na bazie kopolimeru styrenowo - akrylowego pow. ocynkowanych np.: eko-lovicyn - warstwa podkładowa wraz z rynnami i rurami spustowymi;  Malowanie pędzlem - połaci dachowej farbami wodorozcieńczalnymi na bazie kopolimeru styrenowo - akrylowego pow. ocynkowanych np eko-lovicyn - warstwa nawierzchniowa wraz z rynnami i rurami spustowymi. 7) Stolarka drzwiowa drewniana i PCV  Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, O1 120x200;  Drzwi zewnętrzne D-1 wejściowe pełne szklone górą 138x270 wykonane wg wzoru drzwi istniejących, szklone szkłem bezpiecznym ,z elektrozaczepem rewersyjnym z ościeżnicą z litego drewna - drzwi fabrycznie wykończone;  Drzwi wewnętrzne D-2 półtora-skrzydłowe szklone z naświetlem 1,38*2.70 drzwi płytowe ościeżnica drewniana, drzwi płytowe wzmocnione, odbojniki klamki szyldy w pom nr 25 kratka dopływu powietrza;  Dostawa i montaż ościeżnice drzwiowych MDF fabrycznie wykończonych do drzwi płytowych D3;D3a;D4 90x200, D5 -100x200, D6 i D7 80x200 wraz z listwami przylgowymi i ćwierćwałkami;  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, pełne 90x200 D3;D3A; D4, D5 100x200, D6 i D7 80x200 z szyldem i klamką;  Drzwi stalowe, D8 100x205,drzwi kompletne fabrycznie wykończone;  Naświetla wewnętrzne szklone drewniane obróbki obsadzenia, naświetle stałe nieotwierane jednodzielne, do 0,6 m2, osadzanie na kotwach. ROBOTY SANITARNE – ETAP I Należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty demontażowe  Spuszczenie wody z istniejącej instalacji c.o., z zaślepieniem końcówek;  Demontaż grzejnika żeliwnego - do 8 żeberek;  Demontaż grzejnika żeliwnego - do 12 żeberek;  Demontaż grzejnika żeliwnego - do 19 żeberek;  Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15-20mm łączonego na gwint;  Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25-32mm łączonego na gwint;  Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25-32mm łączonego na gwint;  Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego na gwint. 2) Roboty budowlane  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych;  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach;  Tuleje ochronne;  Obróbka otworów po przebiciach;  Odtworzenie posadzek. 3) Roboty demontażowe  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych – posadzka;  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku;  Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV;  Wywóz gruzu taczkami na odległość do 10m;  Demontaż rurociągu żeliwnego średnicy 50mm;  Demontaż w wykopie rurociągu żeliwnego średnicy 100mm;  Demontaż w wykopie rurociągu średnicy 150mm. 4) Instalacja wody  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane TWT2 o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane TWT2 o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane TWT2 o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane TWT2 o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy 15 mm otulinami. 5) Kanalizacja sanitarna  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych – posadzka;  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku;  Podsypka z materiałów sypkich o grubości 15cm z zagęszczaniem;  Obsypka z materiałów sypkich o grubości 20cm z zagęszczaniem;  Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV,  Wywóz nadmiaru ziemi taczkami na odległość do 10m;  Wywóz gruzu taczkami na odległość do 10m;  Rurociągi kanalizacyjne z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi kanalizacyjne z PVC o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych;  Rurociągi kanalizacyjne z PVC o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych;  Rurociągi kanalizacyjne z PP o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych;  Rewizja o średnicy 160mm;  Rewizja o średnicy 110mm;  Rury wywiewne o średnicy 100 mm;  Odwodnienie liniowe dn 50 mm. 6) Instalacja hydrantowa  Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 25mm hydrantów;  Badanie wypływów z hydrantów;  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych;  Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy 32 mm otulinami;  Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy 40 mm otulinami;  Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy 20 mm otulinami;  Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy 50 mm otulinami;  Płukanie instalacji hydrantowej w budynkach niemieszkalnych;  Próba szczelności instalacji hydrantowych stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych. 7) Roboty budowlane  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych;  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach;  Tuleje ochronne;  Obróbka otworów po przebiciach. ROBOTY ELEKTRYCZNE – ETAP I Należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje: demontaż całej wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem; 1) Okablowanie  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie;  Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 36 mm;  Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm;  Korytka kablowe, drabinki, przepusty kablowe, itp.;  Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2: YDYżo 3x2,5mm;  Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2: YDYżo 3x1,5mm;  Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2:YTKSY 2x0,8mm;  Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25 mm2: Przewód LgY 10;  Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25 mm2: Przewód LgY 25;  Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25 mm2: Przewód LgY 120;  Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury: HDGs 3x2,5mm;  Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury: HDGs 2x2,5mm. 2) Uziom PE  Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III;  Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu 1m,szer min 0,6m: Bednarka FeZn 25X4mm;  Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III;  Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, pręty stabilizujące fi22;  Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10 mm. Z częścią graficzną dokumentacji – rysunki wykonawcze - dotyczącą w/w instalacji osoby uprawnione mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca lub jego podwykonawca wybrany do wykonania w/w robót musi dysponować co najmniej 3 pracownikami (osobami), w tym jedną, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej oraz dwie, które będą wykonywały prace obejmujące systemy alarmowe i uwzględnią wykonane prace w dokumentacji powykonawczej posiadającymi następujące uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”:  zgodnie z zapisami ustawy z dn. 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r., nr 182, poz. 1218 z póź. zm.) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub upoważnienie kierownika swojej jednostki organizacyjnej o dopuszczeniu do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;  zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych;  szczegółowy zakres robót budowlano - remontowych podano dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. Zamawiający informuje, iż powyższe uprawnienia może weryfikować na każdym etapie realizacji zamówienia. UWAGA I:  Całą dokumentację należy rozpatrywać łącznie (branża budowlana, sanitarna i elektryczna – rysunki i opis).  Wszelkie informacje zawierają przedmiary zamieszczone na stronie internetowej, na podstawie których można dokonać wyceny robót budowlanych poszczególnych branż. Rysunki zastrzeżone dostępne dla uprawnionych osób po podpisaniu umowy.  Przypomina się Wykonawca, że przed przystąpieniem do prac budowlanych winien wykonać pomiar z natury i na tej podstawie wykonać elementy.  Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie.  Inwestor po zakończeniu prac będzie oczekiwał na roboty izolacyjne gwarancji systemowej producenta oraz karty odpadu zutylizowanej papy.  Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy. UWAGA II:  Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przyległe drogi i place z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodów i innych sprzętów.  Złom pozyskany z rozbiórki Wykonawca własnym transportem i na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przewiezie do magazynu SOI w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego oraz złoży na wskazanym miejscu. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem kierownika budowy (robót). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 5 pkt. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 niniejszego rozdziału: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były (są) wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SIWZ), Opisach Technicznych i Rysunkach (Załącznik nr 12 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania Ofertą na kwotę/wartość: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie nr 30 1010 1528 0018 9213 9120 2000 – z adnotacją „wadium w postępowaniu nr ZP/48/2019, NIP [Wykonawcy].
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach