Przetargi.pl
Remont budynku Nr 18-4204 i 27-4204 - częściowa wymiana okładzin podłogowych i stolarki wraz z malowaniem pomieszczeń,.

Jednostka Wojskowa 3293 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-430 Powidz, ul. Witkowska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 277 44 71 , fax. 63 277 41 00, 2774111
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3293
  ul. Witkowska 8 8
  62-430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 63 277 44 71, fax. 63 277 41 00, 2774111
  REGON: 31018885400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.33bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Nr 18-4204 i 27-4204 - częściowa wymiana okładzin podłogowych i stolarki wraz z malowaniem pomieszczeń,.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania na: Budynek Nr 18-4204 i 27-4204 - częściowa wymiana okładzin podłogowych i stolarki wraz z malowaniem pomieszczeń. Lokalizacja: Budynku - JW. 3293 w Powidzu, ul. Witkowska 8 Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- załącznik nr 8 do Siwz oraz przedmiar robót- załącznik nr 10 i 11 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium wynosi: 5 340,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (do upływu terminu składania ofert) lub nie zabezpieczenie oferty ustawową formą wadium spowoduje, iż oferta nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp zostanie uznana za odrzuconą. 4. Wadium można wnieść w formie: a) pieniężnej; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP o/Poznań nr 95 1010 1469 0016 9013 9120 1000 z dopiskiem : Wadium Nr sprawy 26/2014 6. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w formie pieniężnej wpłacono w wymaganym terminie, decyduje (data, godzina, minuta) wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego (przed upływem terminu składania ofert) wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę. określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.33bltr.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach