Przetargi.pl
Postępowanie PZP/KIP/1/2014 na przeprowadzenie 9 edycji szkoleń (1080 godz.=9x120 godz.) z języka angielskiego poziomy A1, A2, B1, B2 - kursy przygotowujący do egzaminu TELC oraz 5 edycji szkoleń (600 godz.=5x120 godz.) z języka niemieckiego poziomy A1, A2, B1, B2 - kurs przygotowujący do egzaminu TELC

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7641242 , fax. 062 7645016
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
  ul. Częstochowska 25 25
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7641242, fax. 062 7645016
  REGON: 25045489400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kip.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie PZP/KIP/1/2014 na przeprowadzenie 9 edycji szkoleń (1080 godz.=9x120 godz.) z języka angielskiego poziomy A1, A2, B1, B2 - kursy przygotowujący do egzaminu TELC oraz 5 edycji szkoleń (600 godz.=5x120 godz.) z języka niemieckiego poziomy A1, A2, B1, B2 - kurs przygotowujący do egzaminu TELC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie z języka angielskiego Szkolenie dla uczestników projektu w zakresie: Język angielski poziomy A1, A2, B1, B2 - kurs przygotowujący do egzaminu TELC. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu Podnieś kompetencje - osiągnij sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Zakres godzinowy kursu: 9 grup (edycji) x 120 godzin lekcyjnych dla każdej grupy = 1080 godzin lekcyjnych. Dla każdej z grup kurs realizowany w systemie 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w blokach np. poniedziałek - środa lub wtorek - czwartek w godzinach popołudniowych. Ogólna liczba osób do przeszkolenia - 9 grup x 12 osób = 108 osób. Termin realizacji zadania: czerwiec 2014 - maj 2015. Osoby zakwalifikowane na szkolenie będą posiadać wykształcenie co najwyżej średnie w wieku 18-64 lata zamieszkujące na terenie projektu tj. subregion kaliski : miasto Kalisz, powiaty: kaliski, pleszewski, jarociński, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski, kępiński. Wykonawca zobligowany jest do: zapewnienia wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, opłacenia kosztów dojazdu wykładowców na szkolenie, zapewnienia sal szkoleniowych usytuowanych w obszarze realizacji projektu tj. subregion kaliski: miasto Kalisz, powiaty: kaliski, pleszewski, jarociński, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski, kępiński, wyposażonych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, zlokalizowanych w miejscach zapewniających uczestnikom projektu łatwość dostępu w szczególności jak najkrótszy czas dojazdu do miejsca świadczenia usługi, przygotowania i przeprowadzenia dla wszystkich uczestników czynności związanych z określeniem poziomu znajomości języka obcego, na które obligatoryjnie składa się: placement test złożony ze 100 punktów stanowiący podstawę do określenia poziomu znajomości języka zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego, rozmowa kwalifikacyjna z lektorem, której celem jest określenie kompetencji językowych i optymalnego sposobu uczenia się poprzez test na multi inteligencje, podziału uczestników na 9 grup po 12 osób zgodnie z określonymi poziomami znajomości języka (po dokonaniu czynności określonych w punkcie 6 lit. c), przygotowania w konsultacji z Zamawiającym harmonogramu szkoleń zawierającego terminy, miejsca szkoleń dla wszystkich grup, zapewnić i przekazać każdemu uczestnikowi podręcznik, dokumentowania realizacji szkoleń zgodnie z wymogami projektu Podnieś kompetencje - osiągnij sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy użyciu wzorów dokumentów, stanowiących załączniki do umowy, przygotowania/opracowania i przeprowadzenia dla wszystkich uczestników testu końcowego określającego poziom biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (A1, A2, B1, B2). Zamawiający zakłada, że wszyscy uczestnicy szkoleń przystąpią do testu końcowego, który potwierdzi osiągnięcie przez minimum 70% uczestników pełnego poziomu kompetencji językowych w porównaniu z wynikami osiągniętymi w placement test . Np. osoba o umiejętnościach językowych na poziomie B1 w placement test, powinna ukończyć szkolenie na poziomie B2, natomiast posiadająca ukończony cały poziom A, powinna w trakcie szkolenia osiągnąć cały poziom B czyli B1 i B2. W wypadku nieosiągnięcia progu 70% uczestników, którzy w teście końcowym osiągnęli pełen poziom kompetencji językowych w porównaniu z wynikami placement testu i otrzymali certyfikat; całkowite wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usługi szkoleniowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o koszt osób, które nie osiągnęły w teście końcowym pełnego poziomu kompetencji językowych w porównaniu z wynikami placement testu (dotyczy tych kursantów, którzy stanowią powyżej 30% osób, które nie osiągnęły w teście końcowym pełnego poziomu kompetencji językowych w porównaniu z wynikami placement testu). Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi egzamin TELC English dla uczestników szkolenia, zgodnie z poziomami znajomości języka uczestników zbadanych na podstawie testu końcowego. Zamawiający wymaga, aby: egzamin TELC English był przeprowadzony przez egzaminatorów posiadających ważną licencję, wykonawca dopełnił wszelkich formalności umożliwiających uczestnikom przystąpienie do egzaminu TELC oraz w przypadku uzyskania przez nich pozytywnej oceny - umożliwiających otrzymanie odpowiedniego certyfikatu, egzamin TELC dla wszystkich grup szkoleniowych musi być przeprowadzony w terminie zapewniającym uzyskanie przez uczestników szkolenia certyfikatów do 31 maja 2015 r. Zamawiający zakłada, iż wszyscy uczestnicy szkolenia przystąpią do TELC English i co najmniej 70% uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający zdanie ww egzaminu. Szkolenie z języka niemieckiego Szkolenie dla uczestników projektu w zakresie: Język niemiecki poziomy A1, A2, B1, B2 - kurs przygotowujący do egzaminu TELC. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu Podnieś kompetencje - osiągnij sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Zakres godzinowy kursu : 5 grup (edycji) x 120 godzin lekcyjnych dla każdej grupy = 600 godzin lekcyjnych. Dla każdej z grup kurs realizowany w systemie 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w blokach np. poniedziałek - środa lub wtorek - czwartek w godzinach popołudniowych. Ogólna liczba osób do przeszkolenia - 5 grup x 12 osób = 60 osób. Termin szkolenia realizacji zadania: czerwiec 2014 - maj 2015. Osoby zakwalifikowane na szkolenie będą posiadać wykształcenie co najwyżej średnie w wieku 18-64 lata zamieszkujące na terenie projektu tj. subregion kaliski: miasto Kalisz, powiaty: kaliski, pleszewski, jarociński, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski, kępiński. Wykonawca zobligowany jest do: zapewnienia wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, opłacenia kosztów dojazdu wykładowców na szkolenie, zapewnienia sal szkoleniowych usytuowanych w obszarze realizacji projektu tj. subregion kaliski : miasto Kalisz, powiaty: kaliski, pleszewski, jarociński, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski, kępiński, wyposażonych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, zlokalizowanych w miejscach zapewniających uczestnikom projektu łatwość dostępu w szczególności jak najkrótszy czas dojazdu do miejsca świadczenia usługi, przygotowania i przeprowadzenia dla wszystkich uczestników czynności związanych z określeniem poziomu znajomości języka obcego, na które obligatoryjnie składa się: placement test złożony ze 100 punktów stanowiący podstawę do określenia poziomu znajomości języka zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego, rozmowa kwalifikacyjna z lektorem, której celem jest określenie kompetencji językowych i optymalnego sposobu uczenia się poprzez test na multi inteligencje, podziału uczestników na 5 grup po 12 osób zgodnie z określonymi poziomami znajomości języka (po dokonaniu czynności określonych w punkcie 6 lit. c), przygotowania w konsultacji z Zamawiającym, harmonogramu szkoleń zawierającego terminy, miejsca szkoleń dla wszystkich grup, zapewnić i przekazać każdemu uczestnikowi podręcznik, dokumentowania realizacji szkoleń zgodnie z wymogami projektu Podnieś kompetencje - osiągnij sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy użyciu wzorów dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do umowy, przygotowania/opracowania i przeprowadzenia dla wszystkich uczestników testu końcowego określającego poziom biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (A1, A2, B1, B2) Zamawiający zakłada, że wszyscy uczestnicy szkoleń przystąpią do testu końcowego, który potwierdzi osiągnięcie przez minimum 70 % uczestników pełnego poziomu kompetencji językowych w porównaniu z wynikami osiągniętymi w placement test . Np. osoba o umiejętnościach językowych na poziomie B1 w placement test, powinna ukończyć szkolenie na poziomie B2, natomiast posiadająca ukończony cały poziom A, powinna w trakcie szkolenia osiągnąć cały poziom B czyli B1 i B2. W wypadku nieosiągnięcia progu 70% uczestników, którzy w teście końcowym osiągnęli pełen poziom kompetencji językowych w porównaniu z wynikami placement testu i otrzymali certyfikat; całkowite wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usługi szkoleniowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o koszt osób, które nie osiągnęły w teście końcowym pełnego poziomu kompetencji językowych w porównaniu z wynikami placement testu (dotyczy tych kursantów, którzy stanowią powyżej 30% osób, które nie osiągnęły w teście końcowym pełnego poziomu kompetencji językowych w porównaniu z wynikami placement testu). Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi egzamin TELC Deutsch dla uczestników szkolenia, zgodnie z poziomami znajomości języka uczestników zbadanych na podstawie testu końcowego. Zamawiający wymaga, aby: egzamin TELC Deutsch był przeprowadzony przez egzaminatorów posiadających ważną licencję, wykonawca dopełnił wszelkich formalności umożliwiających uczestnikom przystąpienie do egzaminu TELC oraz w przypadku uzyskania przez nich pozytywnej oceny - umożliwiających otrzymanie odpowiedniego certyfikatu,egzamin TELC dla wszystkich grup szkoleniowych musi być przeprowadzony w terminie zapewniającym uzyskanie przez uczestników szkolenia certyfikatów do 31 maja 2015r. Zamawiający zakłada, iż wszyscy uczestnicy szkolenia przystąpią do TELC Deutsch i co najmniej 70% uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający zdanie ww egzaminu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kip.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach