Przetargi.pl
Remont budynku mieszkalnego Przyszowa 396

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33340 Stary Sącz, ul. Magazynowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 09 91 , fax. 18 446 09 83
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz
  ul. Magazynowa 5
  33340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 09 91, fax. 18 446 09 83
  REGON: 35054564200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku mieszkalnego Przyszowa 396
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku mieszkalnego Przyszowa 396”. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na zakres prac mniejszy niż przewidziany w zamówieniu. Tym samym złożona przez Wykonawcę oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w zamówieniu. Zakres robót obejmuje: 1.Zabezpieczenie terenu prac demontażowych - rozbiórka komina. 2.Demontaż pieca i instalacji c.o. w kotłowni. 3.Rozebranie części pokrycia dachowego z blachodachówki przy kominie przeznaczonym do rozbiórki. 4.Rozebranie komina w całości do poziomu podłogi w piwnicy. 5.Zabezpieczenie powstałej luki w pokryciu dachu przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. 6.Wyrównanie podłogi w kotłowni w celu uzyskania wys. 2,20 m (skucie istn. podłogi klepisko/wylewka i wykonanie nowej). 7.Rozebranie części podłogi i sufitu przy kominie w pom. gospodarczym, 8.Wycięcie uszkodzonych bali w ścianie zewn. i ścianie pomiędzy pom. gosp. i pokojem i zastąpienie ich nowymi elementami. 9.Izolacja istn. ławy fundamentowej papą termozgrzewalną 10.Wymurowanie nowego komina - od poziomu piwnicy komin systemowy dymowy fi 200 mm, oraz wentylacyjny 10x26 cm np. Schiedel rondo plus 11.Obłożenie komina wełną twardą wraz z tynkiem na siatce. 12.Tynkowanie ściany w pokoju w miejscu wymienianych bali - zabudowa płytą g-k. 13.Sukcesywne usuwanie materiału pozyskanego z demontażu i oczyszczenie terenu, 14.Rozebranie ściany szczytowej, ściągnięcie pasa blachy dachówkowej szer. jednego arkusza, wymiana słupów, murłaty, krokwi, łat, montaż blachy oraz wykonanie rusztu i montaż deskowania - boazerii jak w oryginale. 15.Wymiana nadpalonych belek stropowych w obrębie komina. 16.Wykonanie ocieplenia stropu i podłogi w miejscach objętych remontem, wraz z warstwami izolacji, folii, membran oraz uzupełnienie części podłogi. 17.Prace związane ze zwalczaniem drewnojadów we wbudowanych elementach drewnianych 18.Zabezpieczenie elementów drewnianych stropu (nowych i istniejących nie wymienianych) preparatem fobos M4, 19.Wyrównanie ściany w obrębie komina wełną twardą wraz z tynkiem na siatce, 20.Okucie komina ponad połacią dachu blachą ocynkowana powlekana (w kolorze istniejących kominów) (blacha na rąbek stojący). 21.Obłożenie boazerią (panelami) ścian (pom. gosp.) w miejscach objętych remontem. 22.Wymiana płyt sufitowych z PCV w pomieszczeniu gospodarczym i odbudowanie podłogi przy kominie. 23.Po wykonaniu robót wykończeniowych wykonać roboty malarskie w pomieszczeniach objętych remontem, przed przystąpieniem do malowania należy wykonać szpachlowanie w miejscach pęknięć, ścian i sufitów. 24.Rozebranie istn. schodów ziemnych, wykonanie schodów z kostki betonowej. 25.Wymiana drzwi do kotłowni. 26.Uzupełnienie na elewacji deskowania (brakującej boazerii). 27.Montaż urządzeń i instalacji uprzednio zdemontowanych 28.Sprawdzenie instalacji zakończone protokołami technicznymi odbioru robót– zgodnie z załącznikiem nr 8 Projekt budowlany na remont budynku mieszkalnego leśniczówki Przyszowa 396 nr inw. 110/19 . Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ należy potraktować jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu prac objętych zamówieniem znajduje się w dokumentacji technicznej – projekcie budowlanym na stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (zwane dalej: „Opcją”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia o której mowa w § 6.2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Remont budynku mieszkalnego Przyszowa 396 ”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 28.12.2017, godz.: 11:00 zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 11). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2.określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3.kwotę gwarancji/poręczenia, 84.obowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona (art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy PZP). Zwrot/zatrzymanie wadium odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach