Przetargi.pl
Remont budynków Nadleśnictwa Stary Sącz

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33340 Stary Sącz, ul. Magazynowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 09 91 , fax. 18 446 09 83
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz
  ul. Magazynowa 5
  33340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 09 91, fax. 18 446 09 83
  REGON: 35054564200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starysacz.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynków Nadleśnictwa Stary Sącz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont budynków Nadleśnictwa Stary Sącz”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: 3.1.1. Część pierwsza – Remont budynku SOT nr inw. 103/135 przy ul. Magazynowej 5 w Starym Sączu 3.1.2. Część druga – Remont budynku magazynowo-mieszkalnego nr inw. 105/191 przy ul. Daszyńskiego 3 w Starym Sączu 3.1.3. Część trzecia – Remont budynku mieszkalno-administracyjnego nr inw. 105/2 przy ul. Daszyńskiego 3 w Starym Sączu 3.2. Szczegółowy opis zakresu prac (czynności) wchodzących w skład zamówienia w poszczególnych częściach zawarty został w załącznikach 8a – 8c do SIWZ 3.2.1. Remont budynku SOT nr inw. 103/135 przy ul. Magazynowej 5 w Starym Sączu - zgodnie z załącznikiem 8a. 3.2.2. Remont budynku magazynowo-mieszkalnego nr inw. 105/191 przy ul. Daszyńskiego 3 w Starym Sączu - zgodnie z załącznikiem 8b. 3.2.3. Remont budynku mieszkalno-administracyjnego nr inw. 105/2 przy ul. Daszyńskiego 3 w Starym Sączu - zgodnie z załącznikiem 8c. 3.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na zakres mniejszy niż przewidziany wydzielonymi, trzema częściami zamówienia. Złożona przez Wykonawcę oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych dla danej części zamówienia. 3.4. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5a i 5c do SIWZ należy potraktować jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 3.5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 3.5.1. organizacja placu budowy; 3.5.2. oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich; 3.5.3. pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody; 3.5.4. pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych; 3.5.5. przedłożenie budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. dziennika budowy; 3.5.6. przedłożenie pozostałej dokumentacji związanej z wykonaną robotą budowlaną, w tym dokumentacji dotyczącej wbudowanych materiałów. 3.5.7. pokrycie kosztów wszelkich wymaganych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiORB (będącej elementem dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki nr 8a – 8c do SIWZ) prób i badań oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych; 3.5.8. uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu robót; 3.5.9. zapewnienie w zadeklarowanym okresie gwarancyjnym pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego; 3.5.10. zagospodarowanie odpadów, w tym.: 3.5.11. odpady niebezpieczne powstałe w czasie realizacji inwestycji gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska i przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów, 3.5.12. odpady inne niż niebezpieczne dla środowiska, powstałe w czasie realizacji inwestycji należy gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, po czym odprowadzić je na składowisko komunalne na własny koszt. 3.6. Z chwilą protokolarnego przekazania-przejęcia przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za plac budowy, w tym w szczególności za: 3.6.1. transport materiałów i sprzętu na i z terenu wykonania przedmiotu zamówienia środkami transportu dostosowanymi do tonażu określonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót, 3.6.2. porządek na placu budowy (w miejscu prowadzenia robót oraz na drogach dojazdowych), 3.6.3. doprowadzenie dróg dojazdowych (do miejsca prowadzenia robót), naruszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, do stanu pierwotnego, określonego w protokole przekazania-przejęcia placu budowy, 3.6.4. naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim i/lub związanych z uszkodzeniem mienia, 3.6.5. koordynowanie pracy Podwykonawców (w przypadku korzystania z Podwykonawców) oraz odpowiedzialność za wykonaną przez nich pracę. 3.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową), zmniejszające wartość użytkową lub techniczną, a także za usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 3.8. W przypadku niewykonania rzeczowego zakresu robót uzgodnione wynagrodzenie zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 3.9. Równocześnie ustala się że pomniejszenie wynagrodzenia nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia przedmiotu zamówienia. Podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będą: 3.9.1. Faktycznie nie wykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót. 3.9.2. Ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty. 3.10. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami Kodeksu Pracy, przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. 3.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową), zmniejszające wartość użytkową lub techniczną, a także za usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 3.12. Wykonawca może udzielić gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesięcy (tj. odpowiednio na 36, 48 miesięcy) składając stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 3.13. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty ostatecznego, tj. końcowego, odbioru przedmiotu zamówienia. 3.14. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne usunięcie wszelkich wad i usterek, które zostaną ujawnione w zadeklarowanym okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części, lub też z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 3.15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie zadeklarowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym o którym mowa w pkt 3.12. jeśli reklamował wadę przed upływem w/w okresu. 3.16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 3.17. Wszelkie konsekwencje błędów, usterek i wad zawinionych przez Wykonawcę, w tym również finansowe ponosi Wykonawca. 3.18. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. 3.19. Stosownie do zapisów art. 29 ust 3 ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy co najmniej 3 pracowników na każdą z części zamówienia, wykonujących roboty ogólnobudowlane w zakresie remontu budynków w pełnym wymiarze czasu pracy 3.20. Szczegółowe wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określono w §15 niniejszej umowy. 3.21. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (zwane dalej: „Opcją”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia o której mowa w § 6.2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3.22. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 45262690-4 - Remont starych budynków 45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.1.1. Dla części pierwszej 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 8.1.2. Dla części drugiej 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 8.1.3. Dla części trzeciej 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.3.1. pieniądzu, 8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.3.3. gwarancjach bankowych, 8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.3.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 8.4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Remont budynków Nadleśnictwa Stary Sącz – część ………..”. 8.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 23.10.2018, godz.: 11:00 zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.6. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 8.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 11). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 8.8.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 8.8.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 8.8.3. kwotę gwarancji/poręczenia, 8.8.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 8.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona (art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy PZP). 8.10. Zwrot/zatrzymanie wadium odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, wszyscy Wykonawcy przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach