Przetargi.pl
Remont budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Łomżyńskiej 22 i Sobieszczańskiego 7 w Szczytnie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 760 820 , fax. 896760821
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
  ul. Sienkiewicza 1
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 760 820, fax. 896760821
  REGON: 51958421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.bip.um.szczytno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Łomżyńskiej 22 i Sobieszczańskiego 7 w Szczytnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Remont budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych”. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1 Remont budynku komunalnego przy ul. Łomżyńskiej 22 (docieplenie ścian zewnętrznych, pomalowanie zejść do piwnic, roboty elektryczne i sanitarne), Cześć 2 Remont budynku komunalnego przy ul. Sobieszczańskiego 7 (docieplenie ścian zewnętrznych, remonty logii, ochrona odgromowa).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu, zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część 1: 10.000,00zł Część 2: 10.000,00zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, wniesione na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS w Szczytnie 05 8838 0005 2014 0100 0880 0004, z dopiskiem „Wadium przetargowe na Remont budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Łomżyńskiej 22 i Sobieszczańskiego 7 w Szczytnie Cześć nr …….”. 2) poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Potwierdzenie dokonania przelewu (dot. wadium wniesionego w pieniądzu), należy dołączyć do oferty w postaci oryginału obejmujące okres związania wykonawcy ofertą. 5. Wadium w innej postaci niż w pieniądzu, wymienionej w ust. 1 lit.b do e w postaci oryginału, obejmujące okres związania wykonawcy ofertą (30 dni) należy dołączyć do oferty. 6. Zamawiający wyklucza wadium w innej postaci niż określone wyżej. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na osobnym rachunku bankowym. 8. Oferty niezabezpieczone wadium przetargowym będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone. 9. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 2. Zamawiający określa minimalne warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie, dotyczy to także wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach