Przetargi.pl
„Remont biurowca i magazynu w Nadleśnictwie Zamrzenica- postępowanie 3”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zamrzenica ogłasza przetarg

 • Adres: 89-510 Bysław, Zamrzenica
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 341 175 , fax. 523 341 173
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zamrzenica
  Zamrzenica
  89-510 Bysław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 341 175, fax. 523 341 173
  REGON: 90550785280010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamrzenica.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont biurowca i magazynu w Nadleśnictwie Zamrzenica- postępowanie 3”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku biurowca i magazynu Nadleśnictwa Zamrzenica wg załączonej dokumentacji projektowej. Część 1 zamówienia- „Remont biurowca Nadleśnictwa Zamrzenica ” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarzy, piwnic i pomieszczeń w biurowcu Nadleśnictwa Zamrzenica. Prace mają charakter robót konserwacyjnych, polegają na wymianie stolarki drzwiowej, zmianie płytek ceramicznych, malowaniu pomieszczeń, wymianie urządzeń sanitarnych oraz szeregu innych robót wykończeniowych wewnątrz budynku, wg załączonej dokumentacji. Część 2 zamówienia- „Remont budynku magazynowego Nadleśnictwa Zamrzenica”- Zakres robót obejmuje m. in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę układu ścianek działowych, przeróbki wewnętrznej instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej oraz wody użytkowej, remont elewacji oraz stropów budynków, wykonanie nowych posadzek betonowych oraz z płytek ceramicznych, prace remontowe ogólnobudowlane wewnątrz obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), oddzielnie na każdą z części zamówienia. 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.). 10.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Tucholi ul. Nowodworskiego 7 89-500 Tuchola Nr rachunku 49 2030 0045 1110 0000 0071 4210 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Remont biurowca i magazynu w Nadleśnictwie Zamrzenica- postępowanie 3 ”część ……. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 10.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 17- kasa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 5 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą: - dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. - dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Inne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 1) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa); 2) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). 3) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach