Przetargi.pl
Remont basenu sportowego.

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 711 500 , fax. 717 711 510
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 711 500, fax. 717 711 510
  REGON: 93304118100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquapark.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont basenu sportowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont basenu sportowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a Ustawy w wysokości 23000,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100 zł). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez jednego, kilku z nich lub wszystkich Wykonawców (w każdej dopuszczalnej formie) pod warunkiem, że łączna kwota wadium odpowiadać będzie wymaganej w SIWZ kwocie. W takim przypadku należy podać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone. 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium Zamawiający sprawdzi wewnętrzną procedurą. 4. Forma wadium. a. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz.U. z 2007 Nr 42 , poz. 275 ). b. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym polskim prawem, powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze pisemne żądanie i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań Wykonawcy, opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. g) Pisemne żądanie Zamawiającego zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca: i. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub ii. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane) lub iii. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub iv. w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw i wynikał to z przyczyn leżących po jego stronie. c. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego ( art. 45 ust. 7 Ustawy): 52 1020 5226 0000 6502 0444 1788 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Ustawę formach (oryginał), wystawione na Zamawiającego należy wraz z Ofertą przesłać na adres Zamawiającego, wskazany w SIWZ (Zamawiający prosi, aby nie wpinać trwale oryginału dokumentu wadialnego do Oferty). 6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed terminem składnia ofert. 7. Zwrot wadium. W szczególności Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zastosowanie ma art. 46 ust. 4 Ustawy. 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy). 9. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wymagano zabezpieczenia); c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2. oraz w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył świadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który złoży ofertę jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego Informacji z sesji otwarcia ofert, która zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.aquapark.wroc.pl w zakładce BIP przetargi: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że istniejące między Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 2) wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach