Przetargi.pl
„Remont awaryjny umocnień brzegowych koryta potoku Jodłownik w km 6 + 250 – 6 + 500 w miejscowości Wojciechowice”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. dolnośląskie
  tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont awaryjny umocnień brzegowych koryta potoku Jodłownik w km 6 + 250 – 6 + 500 w miejscowości Wojciechowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zadanie ma na celu wykonanie remontu istniejących umocnień brzegowych oraz dennych i drożności, przepustowości koryta potoku Jodłownik, na terenie miejscowości Wojciechowice gmina Kłodzko. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje: • wycinkę porostów, zakrzewień i drzew samosiejek z usunięciem karczy w korycie potoku, które utrudniają swobodny przepływ wód, • usunięcie odłożonego rumowiska w dnie i na skarpach potoku, • wykonanie prac remontowych istniejących umocnień brzegowych oraz dennych koryta potoku, • likwidacja wybojów dennych w obrębie umocnień brzegowych, • zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego, • zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji brzegów. Prace realizowane będą w korycie potoku Jodłownik w km 6 + 250 – 6 + 500, na terenie działki nr 485 AM 1 w miejscowości Wojciechowice i będą obejmowały: wykonanie muru regulacyjnego w brzegu lewym bezpośrednio poniżej mostu na wysokości posesji nr 78 na długości 45,0 mb, wykonanie udrożnienia koryta potoku na odcinku o długości 300 mb tj od 30 m powyżej mostu przy posesji nr 78 z biegiem potoku do posesji nr 80, wraz z wycinką i karczowaniem pni drzew, wykonania podlewek fundamentowych muru w brzegu prawym na wysokości budynku nr 60, na długości 30 mb. wykonania muru regulacyjnego w brzegu lewym bezpośrednio poniżej mostu na wysokości posesji nr 80 na długości 36,0 mb, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: zał. nr 03 do SIWZ – Dokumentacja Wykonawcza; zał. nr 04 do SIWZ – Tabela Przedmiaru Robót. zał. nr 05 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: min 12-36 miesięcy. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495). W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.. - rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wycinkę porostów, zakrzewień i drzew samosiejek z usunięciem karczy w korycie potoku, które utrudniają swobodny przepływ wód, • usunięcie odłożonego rumowiska w dnie i na skarpach potoku, • wykonanie prac remontowych istniejących umocnień brzegowych oraz dennych koryta potoku, • likwidacja wybojów dennych w obrębie umocnień brzegowych, • zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego, • zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji brzegów. Prace realizowane będą w korycie potoku Jodłownik w km 6 + 250 – 6 + 500, na terenie działki nr 485 AM 1 w miejscowości Wojciechowice i będą obejmowały: • wykonanie muru regulacyjnego w brzegu lewym bezpośrednio poniżej mostu na wysokości posesji nr 78 na długości 45,0 mb, • wykonanie udrożnienia koryta potoku na odcinku o długości 300 mb tj od 30 m powyżej mostu przy posesji nr 78 z biegiem potoku do posesji nr 80, wraz z wycinką i karczowaniem pni drzew, • wykonania podlewek fundamentowych muru w brzegu prawym na wysokości budynku nr 60, na długości 30 mb. • wykonania muru regulacyjnego w brzegu lewym bezpośrednio poniżej mostu na wysokości posesji nr 80 na długości 36,0 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 500,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1. Formularz ofertowy: a) Załącznik nr 1a do formularz ofertowego - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, (Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej); b) Załącznik nr 1b do formularza ofertowego - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia (jeżeli dotyczy); c) Załącznik nr 1c do formularza ofertowego - oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, d) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, e) Załącznik nr 1e do formularz ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2. Wyceniona „Tabela Przedmiaru Robót; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach