Przetargi.pl
Rękawiczki chirurgiczne polichloroprenowe bezpudrowe.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-242 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48223265353 , fax. +48223265834
 • Data zamieszczenia: 2021-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
  ul. Ludwika Kondratowicza 8
  03-242 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48223265353, fax. +48223265834
  REGON: 14198346000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rękawiczki chirurgiczne polichloroprenowe bezpudrowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 5000 par rękawiczek chirurgicznych polichloroprenowych bezpudrowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach