Przetargi.pl
realizowana zgodnie z U M O W Ą nr DOI/COVID-19/2701/2021/342 na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci instalacji gazów medycznych, linii przesyłowych, central zasilania, poprawa dróg dojazdowych do zbiornika kriogenicznego na tlen oraz przebudowa budynku rozprężalni tlenu w związku z COVID-19”

Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. Wybickiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 570 902 , fax. 598 570 901
 • Data zamieszczenia: 2021-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o.
  ul. Wybickiego 30
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 598 570 902, fax. 598 570 901
  REGON: 22200769700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiastko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  realizowana zgodnie z U M O W Ą nr DOI/COVID-19/2701/2021/342 na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci instalacji gazów medycznych, linii przesyłowych, central zasilania, poprawa dróg dojazdowych do zbiornika kriogenicznego na tlen oraz przebudowa budynku rozprężalni tlenu w związku z COVID-19”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia i kosztorysem ofertowym dla części 2 i 3 – wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik kriogeniczny i przebudowa budynku rozprężalni tlenu będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie: a) do 30.10.2021 r. – dla części nr 2, b) do 30.11.2021 r. – dla części nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach