Przetargi.pl
Realizacja zmian stałych organizacji ruchu na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 227-70-06, 3271491 , fax. 322 277 008
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Budowlanych 59
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 227-70-06, 3271491, fax. 322 277 008
  REGON: 16634400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zmian stałych organizacji ruchu na terenie miasta Tychy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót objętych niniejszym zadaniem obejmuje następujące rodzaje robót budowlanych i montażowych: 1. Montaż i ustawianie oznakowania wraz z zakupem, montażem, transportem, wykonaniem oraz kosztem materiału: - montaż 2 szt. urządzeń bramowych U-10b, - montaż 100 mb barier stalowych dwustronnych H2AW6 w pasie dzielącym od strony Mikołowa zaczynając od istniejących barier, - montaż pionowych znaków drogowych (folia II generacji), - montaż pionowych znaków drogowych, - wykonanie oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej, - demontaż, przesunięcie oznakowania pionowego, - roboty związane z demontażem i rozbiórką urządzeń oznakowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233290-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykaz innych dokumentów składanych wraz z ofertą: a) Oferta wykonawcy b) Kosztorys ofertowy c) Zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego/ch do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów) d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dołączonych dokumentów e) W przypadku, wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, pełnomocnictwo dla jednego z wykonawców lub osoby trzeciej, podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach