Przetargi.pl
Realizacja zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu chełmińskiego - wybór prowadzących zajęcia w ramach projektu systemowego pn. Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Słowackiego 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 677 24 46 , fax. 56 677 24 46
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
  ul. Słowackiego 3 3
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 677 24 46, fax. 56 677 24 46
  REGON: 87119408200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu chełmińskiego - wybór prowadzących zajęcia w ramach projektu systemowego pn. Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Realizacja zajęć z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu chełmińskiego w ramach projektu systemowego pn. Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2. Zajęcia, stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w następujących formach: terapia psychologiczna, warsztaty, grupa wsparcia, trening umiejętności interpersonalnych, doradztwo zawodowe, współpraca z rodzinami zastępczymi - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo specjalistyczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, rehabilitacja, szkolenia dla osób niepełnosprawnych, grupa samopomocowa. 3. Zajęcia odbywać się będą na terenie powiatu chełmińskiego, za wyjątkiem części 9, 10 i 11. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest przeprowadzenie poszczególnych zajęć w ramach przedmiotu zamówienia; Realizacja zajęć z zakresu aktywizacji społeczno -zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu chełmińskiego - wybór prowadzących zajęcia w ramach projektu systemowego pn. Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse, w podziale na następujące części: Część 1. Psychoterapia traumatologiczna indywidualna dla dwóch wychowanek Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 2. Warsztat gospodarstwa domowego dla 6 wychowanek Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 3. Warsztat kosmetyczny dla 6 wychowanek Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 4. Grupa wsparcia dla 6 wychowanek z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 5. Trening umiejętności interpersonalnych - zajęcia grupowe dla 6 wychowanek Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem- miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 6. Doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe dla 6 wychowanek Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 7. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Część 8. Poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych z terenu powiatu chełmińskiego. Część 9. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - szkolenie warsztatowe w zakresie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, w tym również praca z rodziną biologiczną - dla 9 rodzin zastępczych, miejscem wykonania ww. zadania będzie miejscowość oddalona nie dalej niż 70km od siedziby Zamawiającego. Część 10. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - szkolenie warsztatowe w zakresie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, w tym również praca z rodziną biologiczną - dla 9 rodzin zastępczych, miejscem wykonania ww. zadania będzie miejscowość oddalona nie dalej niż 70km od siedziby Zamawiającego. Część 11. Aktywizacja społeczna i zawodowa 10 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności - podział beneficjentów na dwie grupy, miejscem wykonania ww. zadania będzie miasto Chełmno lub/i miejscowość oddalona nie więcej niż 40km od siedziby Zamawiającego. Część 12. Grupa samopomocowa dla niepełnosprawnej młodzieży tj. 10 osób - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 13. Poradnictwo specjalistyczne dla niepełnosprawnej młodzieży tj. 10 osób - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 14. Trening umiejętności i kompetencji społecznych dla niepełnosprawnej młodzieży tj. 10 osób - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 15. Trening umiejętności i kompetencji społecznych dla niepełnosprawnej młodzieży tj. 10 osób - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 16. Zajęcia rehabilitacyjne z zakresu hipoterapii dla niepełnosprawnej młodzieży tj. 10 osób - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 17. Zajęcia rehabilitacyjne - masaż - dla niepełnosprawnej młodzieży tj. 10 osób - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 18. Zajęcia rehabilitacyjne - rehabilitacja ruchowa - dla niepełnosprawnej młodzieży tj. 10 osób - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego. Część 19. Zajęcia rehabilitacyjne - rehabilitacja ruchowa - dla niepełnosprawnej młodzieży tj. 10 osób - miejsce wykonania zadania - na terenie powiatu chełmińskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-chelmno.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach