Przetargi.pl
Dostawę sprzętu ratowniczego - fabrycznie nowego zestawu uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem dla potrzeb uzupełnienia zestawu posiadanych narzędzi hydraulicznych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, lub równoważne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 133
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3575021 , fax. 052 3575021 w.236
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Poznańska 133 133
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3575021, fax. 052 3575021 w.236
  REGON: 09236356700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kppspinowroclaw.binp.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę sprzętu ratowniczego - fabrycznie nowego zestawu uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem dla potrzeb uzupełnienia zestawu posiadanych narzędzi hydraulicznych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, lub równoważne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Agregat pompowy hydrauliczny z napędem spalinowym do jednoczesnej lub przemiennej pracy dwóch narzędzi- 1 kpl. Rozpieracz hydrauliczny ramieniowy- 1 szt. Nożyce hydrauliczne- 1 szt. Nożyce hydrauliczne specjalistyczne- 1 szt. Hydrauliczny cylinder ratowniczy- 1 szt. Przenośny system stabilizacyjny- 1 kpl. Uniwersalny system podpór stabilizacyjnych- 1 kpl. Łańcuchy ciągnące rozpieracza- 1 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424153207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kppspinowroclaw.binp.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną