Przetargi.pl
Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-310 Karczmiska Pierwsze, ul. Szkolna 11
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 828 70 31 , fax. 81 828 78 93
 • Data zamieszczenia: 2022-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach
  ul. Szkolna 11
  24-310 Karczmiska Pierwsze, woj. lubelskie
  tel. 81 828 70 31, fax. 81 828 78 93
  REGON: 000197304
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://soswkarczmiska.szkolnastrona.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Neurologopeda - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Neurologopeda - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Logopeda - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Logopeda - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Logopeda - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Logopeda - 100 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Oligofrenopedagog - 230 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Psycholog - 100 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Fizjoterapeuta/ Rehabilitant - 250 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Terapeuta Integracji Sensorycznej - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Terapeuta Integracji Sensorycznej - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Terapeuta Integracji Sensorycznej - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Terapeuta Integracji Sensorycznej - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Terapeuta Integracji Sensorycznej - 200 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Terapeuta Integracji Sensorycznej - 100 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Terapeuta Biofeedback - 250 godzin zajęć.Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez specjalistów: Terapeuta Gimnastyki Korekcyjnej - 250 godzin zajęć.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.4) zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli Wykonawca łącznie:a) dla każdej części odrębnie, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych – wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu zajęć z małym dzieckiem (w wieku 0-6 lat) przez okres co najmniej 12 miesięcyorazb) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. osobę która posiada:W zakresie część 1 i 2 - Neurologopeda:1) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku logopedia lub studia podyplomowe w tym zakresie;2) Specjalizację z neurologopedii;3) Co najmniej dwa kursy wspomagające terapię neurologopedyczną;4) 2-letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym.W zakresie część 3, 4, 5, 6 - Logopeda:1) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku logopedia lub studia podyplomowe w tym zakresie;2) Co najmniej dwa kursy wspomagające terapię logopedyczną;3) 2-letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym.W zakresie część 7 – Oligofrenopedagog:1) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku oligofrenopedagogika lub studia podyplomowe w tym zakresie;2) Co najmniej dwa kursy wspomagające pracę z dzieckiem niepełnosprawnym lub zaburzonym;3) 2-letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym.W zakresie część 8 - Psycholog:1) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;2) Przygotowanie pedagogiczne;3) 2-letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym.W zakresie część 9 - Fizjoterapeuta/ Rehabilitant:1) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia;2) Kwalifikacje do pracy metodą PNF lub FITS;3) 2-letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym.W zakresie część 10, 11, 12, 13, 14, 15 - Terapeuta Integracji Sensorycznej:1) Wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie terapii Integracji Sensorycznej lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny drugiego stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej;2) Przygotowanie pedagogiczne;3) 2-letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym.W zakresie część 16 - Terapeuta Biofeedback:1) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej;2) Ukończony kurs I stopnia EEG Biofeedback;3) 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą EEG Biofeedback.W zakresie część 17 - Terapeuta Gimnastyki Korekcyjnej:1) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika;2) Studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej;3) 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach