Przetargi.pl
Realizacja zadań własnych Gminy Łobżenica w roku 2021 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o.

Gmina Łobżenica ogłasza przetarg

 • Adres: 89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 286 81 00, 286 81 10 , fax. 67 286 81 39
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łobżenica
  ul. Sikorskiego 7
  89-310 Łobżenica, woj. wielkopolskie
  tel. 67 286 81 00, 286 81 10, fax. 67 286 81 39
  REGON: 57079120100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lobzenica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadań własnych Gminy Łobżenica w roku 2021 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Część I obejmuje realizacje zadań własnych w zakresie: a) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji: • turystyki • administracji publicznej • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • kultury fizycznej b) utrzymania i konserwacja zieleni gminnej i zadrzewień c) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacja ruchu drogowego d) oczyszczania miasta i wsi 2. Część II obejmuje zakres: a) zimowe utrzymanie dróg 3. Część III obejmuje zakres: a) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50760000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach