Przetargi.pl
Realizacja zadań w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2012 przez ZGK w Mroczy Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-115 Mrocza, ul. Łobżenicka 11A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 385 63 57, 385 61 87 , fax. 52 385 63 57
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.
  ul. Łobżenicka 11A 11A
  89-115 Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 385 63 57, 385 61 87, fax. 52 385 63 57
  REGON: 34122344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgk.mrocza.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadań w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2012 przez ZGK w Mroczy Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I CPV 44190000-8 Materiały ogólnobudowlane - zał. nr 2 do SIWZ. Część II CPV 44231000-8 Ogrodzenie - zał. nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zgk.mrocza.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach