Przetargi.pl
Przebudowa Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu - Pawilon nr XVI Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule zaprojektuj i wybuduj

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 656 10 71
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
  Plac Teatralny 2 2
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 656 10 71
  REGON: 34060068500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kpim.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu - Pawilon nr XVI Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Projektowana rozbudowa. Nie przewiduje się ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu. Nie zakłada się żadnych rozbiórek ani rozbudowy budynku. Utrzymuje się wszystkie dotychczas istniejące wejścia a tym samym również istniejący układ komunikacji pieszej i podjazdy. W zawiązku z zaprojektowaniem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku nie przewidziano budowy pochylni ani podnośników zewnętrznych dla osób poruszających się na wózkach. 2. Ochrona konserwatorska Budynek nie jest objęty rejestrem zabytków, figuruje jednak w ewidencji zabytków architektury i budownictwa w Polsce województwa kujawsko-pomorskiego. Usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej B obejmującej zespół zabytkowej zabudowy miejskiej. Działka podlega ochronie konserwatorskiej. 3. Funkcja budynku. W budynku będącym przedmiotem opracowania po przebudowie mieścić się będzie w dalszym ciągu Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu. 4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku. 5.1 Kubatura - 12 812,10m? 5.2 Powierzchnia zabudowy - 910,69m? 5.3 Powierzchnia wewnętrzna - 2 555,41m? 5.4 Powierzchnia netto - 2 164,36m? 5.5 Powierzchnia użytkowa - 1 320,87m? 5.6 Powierzchnia ruchu - 693,78m? 5.7 Powierzchnia usługowa - 149,71m? 5.8 Wymiary budynku - szerokość elewacji szczytowych - 29,49m - szerokość elewacji bocznych - 59,58m - wysokość od poziomu wejścia do budynku - do kalenicy dachu -18,10m 5. Stan techniczny budynku. Budynek składa się z dwu i trzykondygnacyjnej części głównej (ostatnie kondygnacje to poddasza), przylegającej do niej i połączonej funkcjonalnie w parterze sali widowiskowo sportowej oraz dwóch dobudowanych klatek schodowych. Wzniesiony został w systemie tradycyjnym w drugiej połowie XIX w. (ok. 1870 r.). Fundamenty wykonano z kamienia polnego. Ściany piwnic wymurowano z cegły ceramicznej pełnej i kamienia. Nie zaobserwowano pęknięć ścian fundamentowych, co świadczy również o zadawalającym stanie fundamentów. Brak izolacji pionowej ścian piwnic. Ściany nadziemia zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne wykonano z cegły ceramicznej pełnej licówki. Nadproża okienne i drzwiowe - ceglane odcinkowe. Stan techniczny ścian nadziemia jest zadawalający. Stropy nad piwnicą są ceglanymi sklepieniami łukowymi; nad pozostałymi kondygnacjami stropy są drewniane ze ślepymi pułapami. Nie zaobserwowano ugięć ani spękań stropów. Dach drewniany - konstrukcja płatwiowo-kleszczowa; pokrycie płytami cementowo-azbestowymi. Stan techniczny elementów konstrukcji dachu - dobry. Schody oraz spoczniki w klatkach schodowych - żelbetowe. Stan techniczny schodów - zadawalający. Okna oraz drzwi zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne są drewniane. Całą stolarkę zarówno drzwiową jak i okienną należy wymienić. Posadzki na parterze - lastryko, PCV oraz płytki ceramiczne; na poddaszu - PCV, płytki ceramiczne oraz deski, w piwnicy - posadzki są betonowe oraz z cegły ceramicznej. Wszystkie okładziny posadzek nadają się do wymiany. Tynki wewnętrzne wykonano cementowo-wapienne. Ściany i sufity wymalowano farbą emulsyjną; ściany w części posiadają olejne lamperie. Poza tynkami na ścianach i stropach piwnicy oraz poddaszy , pozostałe tynki są w stanie zadawalającym. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczną, telefoniczną. 6. Rozbiórki. Należy rozebrać niżej wymienione zasadnicze elementy budynku: - ściany wewnętrzne wg oznaczeń na rzutach, - stropy w rejonie lokalizacji windy, - wszystkie elementy obudowy elementów konstrukcji - słupów, rygli, belek, - wszystkie sufity podwieszone - wszystkie instalacje, - wszystkie wykładziny posadzkowe - wszystkie izolacje dachu - całe pokrycie dachu z płyt eternitowych - wszystkie okna i drzwi - wszystkie obróbki blacharskie - wykonanie otworów w ścianach i stropach wg rysunków. Wszystkie urządzenia sanitarne, grzejniki oprawy oświetleniowe i inne urządzenia elektryczne w obszarze objętym opracowaniem należy zdemontować. Demontaż należy wykonać wg branżowych opracowań wykonawczych celem zabezpieczenia normalnego funkcjonowania pozostałych części szpitala. Uwaga, pokrycie dachu wykonane jest z płyt azbestowo-cementowych. Demontaż, wywóz i ich utylizacja nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 7. Fundamenty. Posadowienie szybu projektowanego dźwigu wykonać według projektu konstrukcji. 8. Stropy. 8.1 Stropy nad piwnicą. Stropy są ceramiczne w postaci sklepień łukowych. W przęśle, w którym zlokalizowano dźwig odcinek stropu należy rozebrać i wykonać nowy żelbetowy wg proj. konstrukcji. Ponadto należy wykonać przebicia dla instalacji. Strop należy otynkować zaprawą wapienno-cementową. 8.2 Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi. Stropy kondygnacji nadziemnych są drewniane ze ślepym pułapem. Należy zerwać podłogi drewniane oraz podsufitki. Belki stropowe należy oczyścić. Od góry na konstrukcję stropu należy ułożyć płyty OSB 2,2cm., folię paroprzepuszczalną, a następnie osłonić strop płytami FERMACELL gr. 2,5cm. Od dołu belki należy zabezpieczyć płytami GKF 2x1,25cm. W przęśle, w którym zlokalizowano dźwig, odcinek stropu należy rozebrać i wykonać nowy żelbetowy wg proj. konstrukcji. 9. Dach. Dach drewniany - konstrukcja płatwiowo-kleszczowa. Istniejące pokrycie dachu z płyt cementowo-azbestowych zostanie zerwane w ramach innego postępowania. Luki powstałe po zerwaniu wyżej wskazanego pokrycia dachu należy uzupełnić w ramach niniejszego postępowania. Po oczyszczeniu więźby należy wykonać nowe pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej według opisu na rysunkach przekrojów; połać dachowa wyposażyć w ławy kominiarskie i płotki ochronne. Elementy konstrukcji dachu - słupy, miecze, zastrzały, płatwie - znajdujące się w przestrzeni użytkowej kondygnacji, należy obłożyć płytami GKF do odporności ogniowej R30. Całą przestrzeń użytkową poddasza należy wydzielić płytami GK+GKF (2x1,25 cm.) stwarzając przegrody o odporności ogniowej REI 30. Część konstrukcji dachu znajdująca się poza przestrzenią użytkową należy oczyścić i zaimpregnować środkiem przeciwogniowym do stanu niezapalności. 10. Ściany zewnętrzne. 10.1 Ściany piwnic. Należy je od zewnątrz odkopać i wykonać izolację pionową zgodnie z opisem. W miejscach oznaczonych na rysunku rzutu piwnic należy wykonać okna niegdyś zamurowane. 10.2 Ściany nadziemia. Należy zamurować istniejące okrągłe okna na poddaszu. Zamurowania należy wykonać z cegły ceramicznej licówki od zewnątrz pozostawiając blendy. 11. Ściany wewnętrzne. Ściany wewnętrzne istniejące wykonano z cegły ceramicznej pełnej. Ściany projektowane - w części murowane z cegły ceramicznej dziurawki. Pozostałe ściany należy wykonać w systemie lekkiej zabudowy w klasie co najmniej EI 30. W miejscach mocowania armatury i elementów wyposażenia konstrukcje należy stosownie wzmocnić. 12. Klatki schodowe. Należy wymienić okładziny stopni i podestów, naprawić tynki, wymienić okna (w tym klapy dymowe). Konstrukcja stopni i podestów żelbetowa - bez zmian. 13. Dźwig Zaprojektowano wbudowanie dźwigu osobowego szpitalnego. Projekt zakłada dźwig hydrauliczny o udźwigu 1600 kg spełniający parametry dotyczące gabarytów szybu. 14. Drzwi i okna. Drzwi zewnętrzne - drewniane; część należy wyremontować, pozostałe wymienić (wg zestawień). Drzwi wewnętrzne. Pozostawia się drzwi do środkowej klatki schodowej. Pozostałe drzwi na ciągach komunikacji zaprojektowano przeszklone (szkło bezpieczne) z profili aluminiowych. Drzwi do pomieszczeń - drewniane płycinowe. Okna. Wszystkie okna należy wymienić. Okna winny być drewniane, odtwarzające obecny podział. W oknach separatek zastosować klamki z kluczem umożliwiające otwieranie tylko dla potrzeb mycia; szklenie od strony wewnętrznej - P3. 15. Kanały wentylacji grawitacyjnej. Budynek obecnie nie jest wentylowany - nie posiada otwartych kanałów wentylacji grawitacyjnej. Istniejące kanały murowane należy udrożnić i otworzyć zgodnie z rysunkami rzutów. Brakujące kanały należy wymurować w projektowanych ścianach z cegły ceramicznej pełnej; część należy wykonać z rur półelastycznych np. typu SPIRO ?15. schowanych w wykutych bruzdach w ścianach istniejących. Ponad dachem kominy należy wymurować z cegły ceramicznej licówki dobranych po nadzorem autorskim do koloru kominów istniejących. W kanały wentylacji grawitacyjnej należy wyposażyć wszystkie pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitarnych należy w kanały wbudować wentylatorki wywiewne załączane wraz z oświetleniem. 16. Sufity podwieszone. We wszystkich pomieszczeniach nadziemia zaprojektowano systemowe sufity podwieszone z płyt kartonowo-gipsowych. Na poddaszu stanowić będą jednocześnie obudowę przeciwpożarową konstrukcji dachu, w związku z czym należy je wykonać z płyt GKF (zgodnie z opisem dotyczącym konstrukcji dachu). W pomieszczeniach mokrych (wc, łazienki, pom. porządkowe) należy zastosować płyty odporne na wilgoć. Wszystkie sufity poza modularnymi, które posiadają własną warstwę wykończeniową, należy pomalować farbą emulsyjną białą. Sufity modularne stosować w korytarzach. Ciągi wentylacyjne, piony wod-kan i c.o. oraz inne instalacje wymagające zabudowy - wykonać w systemie GK. 17. Posadzki. Wszystkie posadzki w części nadziemnej należy zerwać. Nad piwnica podłoże należy oczyścić, uzupełnić i wyrównać warstwą samopoziomującą. W związku z koniecznością zabezpieczenia od góry drewnianej konstrukcji stropów płytami FERMACELL, zakłada się zerwanie istniejącego deskowania i ułożenie nowych warstw podłogowych wg opisów na przekrojach. W podziemiu zakłada się skucie istniejących posadzek i wykonanie nowych warstw z izolacją termiczną i przeciwwilgociową. Posadzki wszystkich kondygnacji winny być bezspoinowe, antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne (tarket). Cokoły przy styku ze ścianą - wywinięte na wys. 10 cm. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym - wykładzina musi posiadać dodatkowo właściwości antyelektrostatyczne. Schody również należy obłożyć wykładziną tarketową; stopnice z pasami antypoślizgowymi. Wszystkie posadzki winny posiadać odpowiednie atesty. 18. Tynki wewnętrzne. Na ścianach GK - gipsowe szpachlowane; na ścianach murowanych cementowo-wapienne szpachlowane (poza płaszczyznami pod okładziny). Tynki istniejące należy oczyścić naprawić, uzupełnić. W piwnicy oraz na poddaszu nieużytkowym na ścianach i stropach wykonać tynki w całości nowe - wapienno-cementowe kat. III. 19. Okładziny wewnętrzne. Należy zastosować niżej wymienione rodzaje wykończenia ścian. 1. System bezspoinowy odporny na zmywanie i środki dezynfekujące, wariantowo okładzina ceramiczna szkliwiona do pełnej wysokości pomieszczeń - w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym. 2. Płytki szkliwione odporne na środki dezynfekcyjne do pełnej wysokości w pomieszczeniach: brudownikach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, łazienkach i ustępach. 3. Malowanie farbą silikonową lub silikatową zmywalną do pełnej wysokości - w pozostałych pomieszczeniach. 4. Fartuchy z płytki szkliwionej przy umywalkach (wys. 140cm, szer. 60 cm po obu stronach). W wykończeniu uzupełniającym ścian na ciągach dla pacjentów należy zastosować listwy odbojowe oraz pochwyty systemowe oraz osłony narożników ściennych. 20. Izolacje przeciwwilgociowe. Na wszystkich istniejących ścianach fundamentowych i piwnicznych po oczyszczeniu murów i naprawie podłoży, należy wykonać nowe izolacje pionowe oraz poziome (metoda iniekcji). Projekt zakłada wykonanie izolacji w systemie REMMERS lub inne zapewniające stosowną izolację; Izolacje poziome posadzek - według opisów na przekrojach. W pomieszczeniach sanitarnych izolacje należy wywinąć na ściany a warstwy wyrównawcze wykonać z dodatkiem środków wodoszczelnych; Dachy - membrana dachowa paroprzepuszczalna. 21. Izolacje termiczne. Ze względu na ochronę konserwatorską budynku nie zaprojektowano izolacji termicznej ścian budynku. Posadzki na gruncie - polistyren ekstradowany - 6cm. Dach - wełna mineralna miękka - 18cm. 22. Izolacje akustyczne. Wszystkie niemurowane przewody instalacji wentylacji, kanalizacji sanitarnej - należy obudować warstwą izolacyjną z wełny mineralnej gr. min. 5cm. 23. Ślusarka Balustrady biegów schodowych w klatkach bocznych należy wymienić. Nowe wykonać jako projekt indywidualny z profili stalowych kwasowych; pochwyty drewniane (alternatywnie zastosować można pochwyty systemowe). W klatce schodowej środkowej należy wykonać drewniane pochwyty przyścienne projektowane indywidualnie (alternatywnie zastosować można pochwyty systemowe). 24. Zadaszenia. Nad wejściami do budynku (klatki schodowe, sala wielofunkcyjna) zaprojektowano zadaszenia odpowiadające przyjętym rozwiązaniom. Konstrukcja ich będzie stalowa - wspornikowa, przekrycie ze szkła bezpiecznego hartowanego, bezbarwnego. Zadaszenia te należy wykonać według rysunków szczegółowych. 25. Obróbki blacharskie - blacha cynkowo-tytanowa w kolorze naturalnym. 26. Rury spustowe Rury spustowe należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. 27. Instalacje. Budynek posiadać będzie wyposażenie techniczno-instalacyjne, zapewniające użytkowanie jego zgodnie z przeznaczeniem. Budynek wyposażony będzie w niżej wymienione instalacje. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji ppoż., hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej w części wspomaganej mechanicznie oraz mechanicznej nawiewno-wywiewnej; instalacje elektryczne - siły, oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd 1 - faz., zasilania komputerów, ekwipotencjalizacji i ochrony przepięciowej, sterowania oddymianiem klatek schodowych i korytarzy, instalacja SAP (ochrony pożarowej budynku), instalacje sieci strukturalnej (sieć logiczna komputerów i telefonów), domofonowa. 28. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarach - załącznik nr 9 do SIWZ, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10 do SIWZ. 29. Projekt budowlany uzyskał pozwolenie na budowę - Decyzja 855/2010 z dnia 31.12.2010 r. 30. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi ponadto sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego w formacie dwg i pdf - na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. - dokumentacji wydrukowanej i podpisanej. 31. Za podstawę do wyceny zamówienia i złożenia oferty należy przyjąć informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. 32. Wymieniona wyżej dokumentacja stanowi integralną część niniejszej specyfikacji z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualne wskazania z nazwy urządzeń, armatury oraz poszczególnych materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 33. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy w celu urealnienia projektu. Wykonawca w oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia uwzględni wszystkie elementy realizacji zamówienia. 34. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane muszą posiadać atesty i odpowiadać wymaganym normom. Prace budowlano - modernizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP. 35. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wykonanie zamiennego projektu budowlanego zgodnego z zaakceptowaną koncepcja przez użytkownika i uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii wraz zamiennym pozwoleniem na budowę w ilości 5 egzemplarzy; 2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną; 3) dochowanie należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy; 4) ustalenie z Zamawiającym wszelkich decyzji i ustaleń dotyczących wykonywania zamówienia; 5) wskazanie upoważnionego przedstawiciela, numerów telefonów kontaktowych i faksu oraz innych informacji niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 6) wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ; 7) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wywóz gruzu i wszelkich nieczystości związanych z robotami budowlanymi na własny koszt; 8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia; 9) możliwość scedowania gwarancji i rękojmi na rzecz użytkownika; 10) przedłożenie w dniu podpisania umowy harmonogramu ustalonego z Zamawiającym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 240 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - gwarancjach bankowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 28.08.2012 r. do godziny 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń Konto bankowe: Bank Millennium 06 1160 2202 0000 0001 5902 9965 z zaznaczeniem: Wadium - Pawilon nr XVI WSNPC w Świeciu, ZP/28/12. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego, wadium wniesione w formie gwarancji bankowej (lub innej) należy dołączyć do oferty przetargowej. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24. ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci wykonawcy wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, chyba, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kpim.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach