Przetargi.pl
Realizacja zadań remontowych na drogach powiatowych zamiejskich.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Węgorzewska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48874293426, , fax. +48874293426
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Węgorzewska 4
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48874293426, , fax. +48874293426
  REGON: 79067570800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgizycko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadań remontowych na drogach powiatowych zamiejskich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zadań remontowych na drogach powiatowych zamiejskich. zakres zamówienia obejmuje trzy Zadania: Zadanie nr 1) Remont drogi pow. nr 1710 N na odcinku Lipińskie -Wydminy. Lokalizacja robót na odcinku od km 11+540 do km 12+140, długości 0,600 km. Zadanie zawiera: wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C 50/30, warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego wg KR-2, nawierzchnię z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg KR-2. Zadanie nr 2) Remont drogi pow. nr 1823N na odcinku Upałty – Kruklin. Lokalizacja robót na odcinku od km 8+150 do km 8+507, długości 0,357 km. Zadanie zawiera: wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C 50/30, warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego wg KR-3, nawierzchnię z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg KR-3, pobocze z kruszywa łamanego C 50/30 Zadanie nr 3) Remont drogi pow. nr 1791N Skop - Stara Rudówka, na odcinku Skop -Monetki. Lokalizacja robót na odcinku od km 0+333 do km 0+873, długości 0,540 km. Zadanie zawiera: ścięcie pobocza, wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C 50/30, warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego wg KR-2, nawierzchnię z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg KR-2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozbiciu na poszczególne Zadania, w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych - stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części zamówienia. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy – to trzy Zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w sekcji III.3) Ogłoszenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty, o których mowa w w Sekcji III.5. Ogłoszenia, przy czym dokumenty te składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w sekcji III.1) Ogłoszenia. 5)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach