Przetargi.pl
Realizacja usług o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – postępowanie powtórzone

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ogłasza przetarg

 • Adres: 44230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 431 20 39; 431 11 66
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
  ul. 3 Maja 36b
  44230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 0-32 431 20 39; 431 11 66
  REGON: 00344571900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usług o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – postępowanie powtórzone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie tzw. usług o charakterze edukacyjnym polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowy pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia (zadań). Oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania. Podział przedmiotu zamówienia na zadania przedstawia się następująco: Zadanie nr 1: Przeprowadzenie szkolenia w specjalności operator wózka jezdniowego o napędzie silnikowym dla typu: wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria urządzeń II WJO) z wymianą butli LPG. Liczba uczestników: 16 osób. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w następującym zakresie: 1)Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w wymiarze niezbędnym do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego (w wymiarze nie niższym niż 60 godzin lekcyjnych) celem uzyskania uprawnień dla typu: wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria urządzeń II WJO) z wymianą butli LPG, ważnych u każdego pracodawcy (zaświadczenie kwalifikacyjne UDT). 2)Szkolenie winno zostać przeprowadzone w 2 grupach szkoleniowych, przy czym liczebność grupy nie może przekraczać 10 osób. 3)Przeprowadzenie szkolenia w oparciu o program szkolenia zatwierdzony lub opracowany przez Urząd Dozoru Technicznego. 4)Zorganizowanie egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzającego nabycie uprawnień dla typu: wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria urządzeń II WJO) z wymianą butli LPG. 5)Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w salach zapewnionych przez Wykonawcę na terenie dzielnicy Czerwionka. 6)Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi i manewrowania wózkiem widłowym winny odbywać się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny albo w sąsiedniej gminie albo mieście. 7)Uczestnikami szkolenia mogą być tylko uczestnicy projektu. Wykonawca nie może łączyć zajęć prowadzonych na zlecenie Zamawiającego z innymi zajęciami. 8)Termin rozpoczęcia szkolenia ustala się na dzień 22 marca 2017r., a zakończenia szkolenia i egzaminów ustala się na dzień 4 kwietnia 2017r. Za pisemna zgodą Zamawiającego zajęcia mogą odbyć się w innych terminach. Zadanie nr 2: Przeprowadzenie szkolenia spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG) Liczba uczestników: 7 osób. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w następującym zakresie: 1)Przeprowadzenie zajęć w wymiarze nie mniejszym niż 110 godzin lekcyjnych; 2)Zorganizowanie egzaminu państwowego przeprowadzonego przed komisją egzaminacyjną; 3)Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w salach zapewnionych przez Wykonawcę na terenie dzielnicy Czerwionka. 4)Zajęcia praktyczne winny odbywać się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny albo w sąsiedniej gminie albo mieście. 5)Termin rozpoczęcia szkolenia ustala się na dzień 5 kwietnia 2017 r., a zakończenia szkolenia i egzaminów ustala się na dzień 19 kwietnia 2017r. Za pisemna zgodą Zamawiającego zajęcia mogą odbyć się w innych terminach. Zadanie nr 3: Przeprowadzenia szkolenia palacza - obsługa kotłów wodnych centralnego ogrzewania na paliwa stałe, ciekłe i gazowe o mocy przekraczającej 50kw (z uprawnieniami). Liczba uczestników: 24 osoby. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w następującym zakresie: 1)Przeprowadzenie zajęć w wymiarze niezbędnym do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną (nie mniejszym niż 45 godzin lekcyjnych). 2)Szkolenie winno zostać przeprowadzone w 2 grupach szkoleniowych, przy czym liczebność grupy nie może przekraczać 12 osób, 3)Przeprowadzenie szkolenia w oparciu o program szkolenia niezbędny do zdania egzaminu i nabycia kompetencji. 4)Zorganizowanie egzaminu państwowego przeprowadzonego przed komisją egzaminacyjną. 5)Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w salach zapewnionych przez Wykonawcę na terenie dzielnicy Czerwionka. 6)W razie konieczności przeprowadzenia zajęć praktycznych - zajęcia te winny odbywać się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny albo w sąsiedniej gminie albo mieście. 7)Uczestnikami szkolenia mogą być tylko uczestnicy projektu. Wykonawca nie może łączyć zajęć prowadzonych na zlecenie Zamawiającego z innymi zajęciami. 8)Termin zakończenia szkolenia i egzaminów ustala się na dzień 21 marca 2017r. Za pisemna zgodą Zamawiającego zajęcia mogą odbyć się w innych terminach. Zadanie nr 4: Przeprowadzenie szkolenia o specjalności opiekun/opiekunka osób starszych oraz opiekun/opiekunka dzieci. Liczba uczestników: 6 osób. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w następującym zakresie: 1)Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy lub rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz dziećmi. 2)Przeprowadzenie zajęć w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin lekcyjnych). 3)Program szkolenia winien zawierać dwa bloki tematyczne: -Opieka nad osobami starszymi obejmujący: podstawy psychologii, edukacja zdrowotna, zmiany zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem starzenia się, podstawy gerontologii, etyka zawodowa, metody terapii i aktywizacji, rola i zadania opiekuna osób starszych, bezpieczeństwo i higiena pracy, -Opieka nad dziećmi obejmująca: zajęcia dotyczące psychologii dziecięcej, profesjonalnej opieki, zabaw edukacyjnych. Powinny również obejmować biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, higienę małego dziecka, żywienie w różnych fazach rozwoju dziecka, metodykę pracy z dziećmi w tym kreatywne zabawy, organizacja zabaw dla dzieci w kreatywny i rozwijający sposób, ciekawe pomysły na mądre spędzenie czasu z dzieckiem. 4)Szkolenia winny obejmować zajęcia praktyczne w zakresie: -pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osoby starszej. -zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka. -pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – podanie basenu, pomoc w dojściu do toalety. -zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń. -zmianę pozycji obłożenie chorego w łóżku. -opiekę zalecaną przez lekarza - podawanie leków, okłady, nacieranie, karmienie chorego. -zapoznanie się instytucjami powołanymi do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 5)Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywać się w salach zapewnionych przez Wykonawcę na terenie dzielnicy Czerwionka. 6)Uczestnikami szkolenia mogą być tylko uczestnicy projektu. Wykonawca nie może łączyć zajęć prowadzonych na zlecenie Zamawiającego z innymi zajęciami. 7)Termin rozpoczęcia szkolenia ustala się na dzień 5 kwietnia 2017 r., a zakończenia szkolenia i egzaminów ustala się na dzień 19 kwietnia 2017r. Za pisemna zgodą Zamawiającego zajęcia mogą odbyć się w innych terminach. Zadanie nr 5: Przeprowadzenie szkolenia w specjalności stylista paznokci. Liczba uczestników: 5 osób. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w następującym zakresie: 1)Przeprowadzenie szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin lekcyjnych w oparciu o program szkolenia niezbędny do nabycia kompetencji. 2)Program szkolenia winien zawierać: •Budowa paznokcia naturalnego •Choroby paznokci •Manicure metodą biologiczną •Nauka profesjonalnego malowania płytki paznokcia •Wzornictwo tradycyjne za pomocą lakierów •Masaż dłoni i zabiegi pielęgnacyjne •Nakładanie żelu/akrylu •Zabieg uzupełniający •Wzmocnienie naturalnych paznokci (żel, akryl) •Usuwanie paznokci żelowych •Reperacja złamanych i naderwanych paznokci •Przedłużanie paznokci •Naklejanie naklejek, cyrkonii •Przepisy BHP na stanowisku pracy 3)Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu w w/w zakresie, które profesjonalnie i od podstaw przygotuje do zawodu stylisty paznokci, oraz w praktyczny sposób nauczy zagadnień wymaganych w pracy zawodowej jako stylista paznokci, da pełną swobodę posługiwania się wszystkimi preparatami kosmetycznymi, zapozna również uczestników z nowościami pojawiającymi się na rynku. 4)Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywać się w salach zapewnionych przez Wykonawcę na terenie dzielnicy Czerwionka. 5)Uczestnikami szkolenia mogą być tylko uczestnicy projektu. Wykonawca nie może łączyć zajęć prowadzonych na zlecenie Zamawiającego z innymi zajęciami. 6)Termin zakończenia szkolenia i egzaminów ustala się na dzień 22 marca 2017r. Za pisemna zgodą Zamawiającego zajęcia mogą odbyć się w innych terminach. Zadanie nr 6: Przeprowadzenie szkolenia w specjalności wizażysta / stylista. Liczba uczestników: 2 osoby. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w następującym zakresie: 1)Przeprowadzenie szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 50 godzin lekcyjnych w oparciu o program szkolenia niezbędny do nabycia kompetencji. 2)Program szkolenia winien zawierać. •Podstawy kosmetologii na potrzeby wizażu. •Budowa, skład, choroby skóry, włosów i paznokci •Makijaż- techniki, rodzaje, makijaż okolicznościowy •Stylizacja paznokci- techniki, rodzaje zdobień, dekoracje okolicznościowe •Dobór fryzur, układanie włosów, codzienne i okazjonalne •Stylizacja i dobór kolorystki w ubiorze, makijażu i fryzurze •Akcesoria i kosmetyki wykorzystywane w stylizacji i wizażu •Kreowanie wizerunku pracownicy, komunikacja z klientem •Przepisy BHP na stanowisku pracy •Organizacja, przystosowanie stanowiska pracy stylistki-wizażystki, dobór urządzeń i wyposażenia 3)Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywać się w salach zapewnionych przez Wykonawcę na terenie dzielnicy Czerwionka. 4)Uczestnikami szkolenia mogą być inne osoby. Wykonawca może łączyć zajęć prowadzonych na zlecenie Zamawiającego z innymi zajęciami. 5)Termin rozpoczęcia szkolenia ustala się na dzień 23 marca 2017 r., a zakończenia szkolenia i egzaminów ustala się na dzień 31 marca 2017r. Wymagania wspólne dla wszystkich zadań: 1)Wskazana wyżej liczba godzin szkoleniowych jest liczbą minimalną i obejmuje wymagane egzaminy. UWAGA!!!!!!!! 2)Warunkiem zapłaty całego wynagrodzenia będzie uzyskanie efektów szkolenia, tj. uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego, a w przypadkach prawem przewidzianym z egzaminu państwowego przez co najmniej 75% uczestników szkolenia. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego przez mniejszą liczbę osób Wykonawca otrzyma 85% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – Nie dotyczy zadania 6 szkolenia w specjalności wizażysta / stylista.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach