Przetargi.pl
Realizacja robót remontowobudowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży ogólnobudowlanej

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul.Świętojańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 863 213 , fax. 586 863 213
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
  ul.Świętojańska
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 863 213, fax. 586 863 213
  REGON: 19173696800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ktbs.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja robót remontowobudowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży ogólnobudowlanej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów bieżących i remontów interwencyjnych „w branży ogólnobudowlanej” w budynkach wyszczególnionych w załączniku nr A i B do projektu umowy położonych w Kościerzynie administrowanych przez Kościerskie TBS Sp. z o. o. w zakresie określonym w projekcie umowy. Remonty bieżące – w ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynku. Remonty interwencyjne- wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi zazwyczaj nagłymi powodami np. pęknięcia rzeczy, pożaru, wybuchu gazu itp. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w: 1) wzorze umowy 5a oraz 5b, 2) załączniku - nr 7a oraz 7b - kosztorysie ofertowym ślepym, 3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 2.000,00 pln – osobno dla każdej z części. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składając ofertę na: CZĘŚĆ 1 należy przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów zawartych w załączniku nr 7A metodą szczegółową wykonany w programie kosztorysowym posiadanym przez Wykonawcę. W kosztorysie ofertowym w cenie materiałów należy uwzględnić koszty ich zakupu. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie nakładów robocizny, materiałów i sprzętu w wersji ilościowo - wartościowej (z podaniem ich cen jednostkowych). Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty. Składając ofertę na: CZĘŚĆ 2 należy przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów zawartych w załączniku nr 7B metodą szczegółową wykonany w programie kosztorysowym posiadanym przez Wykonawcę. W kosztorysie ofertowym w cenie materiałów należy uwzględnić koszty ich zakupu. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie nakładów robocizny, materiałów i sprzętu w wersji ilościowo - wartościowej (z podaniem ich cen jednostkowych). Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach