Przetargi.pl
Realizacja na rzecz gminy zadania własnego gminy – utrzymania czystości i porządku w gminie

Gmina Lądek Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 117 850 , fax. 748 147 418
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lądek Zdrój
  ul. Rynek 31
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 117 850, fax. 748 147 418
  REGON: 89052355600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ladek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja na rzecz gminy zadania własnego gminy – utrzymania czystości i porządku w gminie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja na rzecz gminy zadania własnego gminy – utrzymania czystości i porządku w gminie”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) letnie i zimowe oczyszczanie jezdni, chodników i innych elementów pasa drogowego według uzgodnionej lokalizacji oraz krotności oczyszczania, b) wywóz odpadów z koszy ulicznych, c) obsługa sanitarna i techniczna koszy ulicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach