Przetargi.pl
realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Wrocławska 1-3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie
  Wrocławska 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 351506868
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wentylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj, przy czym 5.2 UWAGA!!!!! Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu zgody Wojewody Małopolskiego na relizację prac z wykonaniem instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z montażem filtrów HEPA w budynku nr 4 – Klinika Intensywnej Opieki Medycznej i Anestjolzogii z pominięciem przepisw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowalne (Dz.U.2021.2351 ze zmianami ) oraz innych przepisów wymienionych w art. 46c ust. 3 powołanej na wstępie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 5.3 Szczegółowe określenie i zakres przedmiotu umowy zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i postanowieniami SWZ.5.4 Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynności Wykonawcy konieczne do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami właściwych organów.5.5 Roboty budowlane winny zostać zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz dokumentacją w SWZ.5.6 Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięcy (lecz nie dłuższy niż 60 miesięcy) - podlegające kryterium oceny oferty - okres gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.5.7 UWAGA!!! Ze względu na wykonywanie prac budowlanych na terenie działającego Szpitala, organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego, nie może nadmiernie utrudniać działalności Szpitala.5.8 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 27.03.2023 roku godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Infrastuktury) oraz w dniu 30.03.2023 roku godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Infrastuktury) . Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty. 5.9 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę pracowników fizycznych skierowanych do wykonania zamówienia (Zamawiający ma na myśli wszystkich pracowników fizycznych, bezpośrednio zaangażowanych w procesie budowy. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową/robotami czy kierowców), wykonywane będą przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę.5.10 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 5.11 W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te,które wskazano w dokumentacji. Ponadto, ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia skazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.5.12 Zgodnie z powyższym, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji oraz SWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ oraz będą zgodne pod względem: Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), Parametrów bezpieczeństwa użytkowania.5.13 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania ofertywykazać te urządzenia, materiały i zestawić je w tzw. Tabeli równoważności porównując z parametrami i wymaganiami urządzeń, określonych w dokumentacji. Z tabeli równoważności musi jednoznacznie wynikać, że proponowane urządzenia maja takie same lub lepsze parametry techniczne. Brak tabeli równoważności będzie świadczyć o tym, iż proponowane rozwiązania nie spełniają określonych wymagań w stopniu równoważnym, co będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SWZ, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli opisano przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia takie należy traktować, jako uzupełnione o wyrazy "lub równoważne". 5.14 W dokumnetacji do przywołanych norm oraz technicznych systemów odniesienia dodaje się zdanie „dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym".5.15 Użyte w dokumentacji zamówienia zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia PZP. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.5.16 Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji zamówienia. 5.17 Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą: gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacji zamówienia, być objęte gwarancją jakości przez okres minimum 36 miesięcy.5.18 Karty gwarancyjne Dostawców wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane urządzenia oraz wyposażenie powinny zostać przedstawione Zamawiającemu przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty związane z dostawą i wymianą wszystkich odczynników i elementów podlegających wymianie w okresie gwarancji jakości.5.19 Dopuszcza się zamienne rozwiązania w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: Spełnienia tych samych lub wyższych właściwości technicznych, Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty). 5.20 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno-ruchową. 5.21 Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w dokumentacji zamówienia powinny być traktowane jako Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.5.22 Miejsce realizacji umowy: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.5.23 Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w dokumentacji.5.24 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.5.25 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.5.26 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. 5.27 Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.5.28 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.5.29 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.5.30 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp.5.31 Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp natomiast nie przewdiuje wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.5.32 Zamawiający przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.5.33 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.5.34 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie nie wcześniej niż w ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –• wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na wykonaniu robót budowlanych wraz z instalacją urządzeń wentylacji wraz z filtrami HEPA,lub• wykonali instalację urządzeń wentylacji wraz z filtrami HEPA,oraz• wykonali co najmniej jedną usługę polegającej na serwisowaniu urządzeń wentylacji wraz z filtrami HEPA,2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują, lub będą dysponować :1) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie i autorstwo dokumentacji projektowej,• posiadającą uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który w dniu podpisania umowy będzie będzie członkiem Okręgowej Izby Architektów,• doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji co najmniej 1 (słownie : jednej) inwestycji budowlanej polegającej na budowie, nadbudowie, przebudowie obiektu budowlanego znajdującego się na obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz przy realizacji co najmniej 1 (słownie : jednej) inwestycji budowlanej polegającej na budowie, nadbudowie, przebudowie obiektu służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie budynki zakwalifikowane do klasy 1264 zgodnie z PKOB),• co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,2) Kierownikiem budowy w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym:• uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą Prawo bu-dowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 (słownie : jednej) inwestycji budowla-nej polegającej na budowie, nadbudowie, przebudowie obiektu budowlanego znajdującego się na obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz przy realizacji co najmniej 1 (słownie : jednej) inwestycji budowlanej polegającej na budowie, nadbudowie, przebudowie obiektu służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie budynki zakwalifikowane do klasy 1264 zgodnie z PKOB),• co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,3) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym:• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazo-wych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., poz. 1278), który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samo-rządu zawodowego,• co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,4) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym:• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz-nych wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-tury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., poz. 1278), który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,• co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. DZ. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach