Przetargi.pl
Realizacja dodatkowych zajęć dla nauczycieli Zespół Szkół Techniczno- Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim’’.

Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Żwirki i Wigury 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 665 90 15
 • Data zamieszczenia: 2022-11-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
  Żwirki i Wigury 7
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 84 665 90 15
  REGON: 000198700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zstm.edu.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja dodatkowych zajęć dla nauczycieli Zespół Szkół Techniczno- Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim’’.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część1 –Szkolenie w branży samochodowej.Część2– Szkolenie w branży logistycznej.Część3 – Szkolenie w branży elektrycznej.Część4 – Projektowanie procesów technologicznych.Część5 – Obsługa tachografu.Część6 –Automatyka przemysłowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że:Dysponuje odpowiednimi osobami do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 1 (jedną) osobą do realizacji każdego z kursów objętych przedmiotem zamówienia w danej części.Za osoby odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wyłącznie osoby, spełniające co najmniej następujące wymagania:- wykształcenie średnie;- wykształcenie branżowe: ukończone kursy/szkolenia kwalifikacyjne lub studia podyplomowe lub inne formy kształcenia w danej tematyce/branży – adekwatne do tematu kursu, do którego dana osoba został wskazana;-doświadczenie: min 2 lata doświadczenia zawodowego w temacie zajęć/kursu lub 200 godzin zrealizowanych zajęć kursów/szkoleń w tematyce adekwatnej lub podobnej do tematu kursu, do którego dana osoba został wskazana;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach