Przetargi.pl
Realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej w województwie podlaskim”

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Adres: 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (85) 66 54 551
 • Data zamieszczenia: 2023-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (85) 66 54 551
  REGON: 050667685
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej w województwie podlaskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach