Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie badania „Ewaluacja działań realizowanych przez akredytowane OWES działające w poszczególnych subregionach w województwie podlaskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 744 72 72 , fax. 85 744 71 37
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
  ul. Kombatantów 7
  15110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 744 72 72, fax. 85 744 71 37
  REGON: 20014919600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie badania „Ewaluacja działań realizowanych przez akredytowane OWES działające w poszczególnych subregionach w województwie podlaskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi organizacji oraz przeprowadzenia badania „Ewaluacja działań realizowanych przez akredytowane OWES działające w poszczególnych subregionach w województwie podlaskim”, w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę – w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4. Zamawiający, mając na względzie treść art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mianowicie: - wykonywanie czynności polegających na kierowaniu zespołem badawczym lub koordynacji zespołu badawczego. 5. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, jest uprawniony do wykonywania kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 2)dokumenty potwierdzające, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zasobach innych podmiotów, 3)pełnomocnictwo (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 4)wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia na potrzeby oceny oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach