Przetargi.pl
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie polskiej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 zamówienia Publikacja pięciu ogłoszeń Część 2 zamówienia Publikacja dwóch ogłoszeń Część 3 zamówienia Publikacja sześciu ogłoszeń Część 4 zamówienia Publikacja jednego ogłoszenia

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Adres: 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4249650 , fax. 12 4249652
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  ul. Olszańska 7 7
  31-513 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4249650, fax. 12 4249652
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biurofestiwalowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie polskiej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 zamówienia Publikacja pięciu ogłoszeń Część 2 zamówienia Publikacja dwóch ogłoszeń Część 3 zamówienia Publikacja sześciu ogłoszeń Część 4 zamówienia Publikacja jednego ogłoszenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje publikację ogłoszeń w prasie polskiej na potrzeby Zamawiającego. Zamówienie składa się z czterech części. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia stanowi załącznik nr 5A do SIWZ, dla części 2 zamówienia stanowi załącznik nr 5B do SIWZ, dla części 3 zamówienia zawiera załącznik nr 5C do SIWZ, dla części 4 zamówienia zawiera załącznik nr 5D do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) dla części 2 zamówienia - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); b) dla części 3 zamówienia - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części 1 zamówienia i części 4 zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 2.1. w pieniądzu płatne przelewem na następujący numer rachunku bankowego Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 14 1240 4533 1111 0010 3060 4619 z dopiskiem: wadium - ogłoszenia - DP-271-15/2015, część _. Wadium musi znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. Za chwilę wpływu wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) - składane w oryginale w sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty. W przypadku załączenia dokumentu wadium do koperty zawierającej ofertę nie należy spinać w/w dokumentu z ofertą ani nie należy numerować go jako kolejnej strony oferty. 3. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi: 3.1. być wystawione na Zamawiającego - Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków. 3.2. mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. 3.3. zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela (gwaranta), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądania Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - na pierwsze żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy w stosunku do co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu Zamawiający zwraca wykonawcom przesyłką listową poleconą za potwierdzeniem odbioru. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wówczas wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Lokalizacja ogłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biurofestiwalowe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach